Friday, June 3, 2011

Giza, Egypt, 1966.


တရံေရာအခါကျမန္မာျပည္မွာ (၁၃)။

ပုသိမ္ သေဘၤာသည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ဝယ္ယူေသာ သေဘၤာ ေလးစီးထဲမွ တစ္စီး ျဖစ္ပါသည္။ ပုသိမ္ႏွင့္ အင္းဝ သေဘၤာႏွစ္စီးကုိ ဂ်ာမနီတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး၊ ပင္းယႏွင့္ ျမိတ္ ႏွစ္စီးကုိ ဂ်ပန္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ ပါသည္။ ေလးစီးစလံုုး General Cargo သေဘၤာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အရွည္ ေပ ငါးရာေက်ာ္ခန္႔ ရိွျပီး၊ ၿဗက္ ေပေျခာက္ဆယ္ခန္႔ ရိွပါသည္။ ေရစူး ေပသံုးဆယ္ ေက်ာ္ရိွျပီး၊ ကုန္ တန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ တင္ေဆာင္ ႏုိင္ပါသည္။ ကုန္ေပါက္ ငါးေပါက္ ပါရိွျပီး ကုန္တင္ခ်ရန္ derricks မ်ား ပါရိွပါသည္။ တန္ခ်ိန္ တစ္ရာေက်ာ္ ဝန္ခ်ီမ ႏုိင္ေသာ Heavy Lift Derrick တစ္ေခ်ာင္း လည္း ပါပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထုိသေဘၤာသုိ႔ တက္သြားခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္သားပဲ ရွိပါေသးသည္။ ေတာ္ေတာ္ေလး သစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တေတြ သေဘၤာေပၚ ေရာက္ေတာ့မွ Article Sign-On ျပဳလုပ္ ပါသည္။ (သေဘၤာတြင္ လစာ မည္၍ မည္မွ်ၿဖင့္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအတြက္ ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ ပါေၾကာင္း၊ သေဘၤာရွိ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒ မ်ားကုိ နားလည္ လုိက္နာ ပါမည့္ အေၾကာင္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ Article Of Agreement တြင္ လက္မွတ္ ထုိးၿခင္း။)

ထုိစဥ္က Shipping Master မွာ ကပၸတိန္ ညြန္႔ေဝ ျဖစ္ၿပီး၊ သေဘၤာ၏ ေရယာဥ္မႉးမွာ ကပၸတိန္ ေနဝင္း (ရန္ကုန္ျမစ္ ေရေၾကာင္းျပ၊ ေနာင္ East Wind Shipping Management Local Representative) ျဖစ္ပါသည္။ Chief Officer မွာ ဦးခင္ေမာင္သိန္း၊ ဒုတိယ အရာရိွ ဦးထြတ္တင္၊ တတိယ အရာရိွ ဦးဝင္းျမင့္ထြန္း တို႔ ျဖစ္ၾက ပါသည္။ Chief Engineer မွာ ဦးေအာင္ေဖ ျဖစ္ျပီး၊ ဒုတိယ အင္ဂ်င္နီယာ Oscar Day၊ တတိယ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးဘေက်ာ္၊ စတုတၳ အင္ဂ်င္နီယာ Tony Buchanan တို႔ ျဖစ္ၾက ပါသည္။ စီနီယာ အရာရိွေလာင္း ႏွစ္ေယာက္မွာ James Ghosh ႏွင့္ စိန္လင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ ႏွစ္ဦးမွာ Captain deck ရိွ အရာရိွေလာင္းမ်ား အခန္းတြင္ ေနၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွစ္ေယာက္မွာ Main deck ေပၚရွိ Crew Mess ေရွ႕မွ အခန္းေလးခန္းတြင္ ႏွစ္ေယာက္ တစ္ခန္း ေနၾကရ ပါသည္။

Midship Accommodation တြင္ အရာရိွမ်ား ေနၾကျပီး Aft accommodation တြင္ သေဘၤာသားမ်ား ေနၾက ပါသည္။ Bosun မွာ သူရ ဦးသန္းညြန္႔ ျဖစ္ျပီး၊ Carpenter မွာ ဦးေမာင္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ Assistant
Bosun မွာ ဦးအုန္းဟန္ ျဖစ္ပါသည္။ Chief Cook မွာ ဦးတင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ Pantry man မွာ ဦးႀကီးျမင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘၤာတြင္ Albert Begent (ယခု Captain in Command- In Service, အဆုိေတာ္ ႏြဲ႕ယဥ္ဝင္း၏ ခင္ပြန္း) လည္း Seaman 1 အျဖစ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ Sea Time ယူေနခဲ့ ပါသည္။

ထုိေခတ္က သေဘၤာမ်ားတြင္ သေဘၤာ ဝန္ထမ္း ဦးေရ ေတာ္ေတာ္မ်ား ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သေဘၤာတြင္လည္း Deck Department တြင္ အရာရိွသံုုးေယာက္၊ အရာရိွေလာင္း ဆယ္ေယာက္၊ Bosun အပါအဝင္ သေဘၤာသား (၁၂) ေယာက္ ၿဖင့္ စုစုေပါင္း (၂၅) ေယာက္၊ Engine Department တြင္ အရာရိွ (၈)ေယာက္၊ Fitter, Electrician အပါအဝင္ သေဘၤာသား (၁၀) ေယာက္၊ စုစုေပါင္း (၁၈) ေယာက္၊ Saloon Department တြင္ ထမင္းစားခန္းတြင္ ငါးေယာက္ ႏွင့္ galley တြင္ ေလးေယာက္၊ Chief Steward အပါအဝင္ ဆုိလွ်င္ စုစုေပါင္း (၁၀) ေယာက္၊ ေရယာဥ္မႉး ႏွင့္ Radio Officer ပါ ေပါင္းလုိက္ပါက သေဘၤာ တစ္စီးလုံးတြင္ ဝန္ထမ္းဦးေရ စုုစုုေပါင္း (၅၅) ေယာက္ ရိွပါသည္။ ဤတြင္ ေလ့က်င့္ေရး အရာရိွ ဗုိလ္မႉးေက်ာ္ေမာင္ မပါေသးပါ။ သူ႕ကုိပါ ထည့္ေပါင္းမည္ ဆုိပါက (၅၆) ေယာက္ ျဖစ္သြား ပါသည္။ သုိက္သုိက္ဝန္းဝန္းႏွင့္ ေပ်ာ္စရာႀကီးပင္ ၿဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွစ္ေယာက္ကို အုပ္စုေလးစု ဖြဲ႕ ခဲ့ပါသည္။ အုပ္စု တစ္စုတြင္ အရာရိွေလာင္း ႏွစ္ေယာက္ စီပါၿပီး Day Work (On Deck) အုပ္စု တစ္စုႏွင့္ Watch Keeping (Bridge) အုပ္စု သုံးစု အၿဖစ္ တာဝန္မ်ား ခြဲေဝ ခ်ထား ခဲ့ပါသည္။ Watch Keeping အုပ္စု သုံးစုကုိ 4 to 8 Watch၊ 8 to 12 Watch ႏွင့္ 12 to 4 Watch မ်ားတြင္ တြဲထား ပါသည္။ အုပ္စုေလးစုအား အလုပ္ တာဝန္ တစ္ခုထဲတြင္ ပုံေသ မထားဘဲ အပတ္စဥ္ အလွည့္က် ေျပာင္းထား ေပးပါသည္။ တနဂၤေႏြေန႔မွ လြဲ၍ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေန႔လယ္ ႏွစ္နာရီမွ ညေန ေလးနာရီ အထိ စာသင္ခ်ိန္ (Class Hours) ျဖစ္ျပီး၊ ည (၇) နာရီမွ (၉) နာရီ အထိ စာဖတ္ခ်ိန္ (Study Hours) ျဖစ္ပါသည္။ Bridge duty က်သူမွ လဲြ၍ စာသင္ခ်ိန္၊ စာဖတ္ခ်ိန္မ်ားကုိ ပ်က္ကြက္၍ မရပါ။ စာသင္၊ စာဖတ္ၾကရာ ေနရာမွာ Crew Mess ျဖစ္ပါသည္။

Sunday Inspection (သေဘၤာတြင္ လူေနခန္းမ်ား၊ စတုိမ်ား၊ အမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ေနရာမ်ား သန္႔ရွင္းေရး၊ လုိအပ္သည္မ်ား ၿပင္ဆင္ေရး၊ သေဘၤာသားမ်ား စည္းစနစ္ က်က် ေနထုိင္ေရး အတြက္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း စစ္ေဆးေရး လုပ္ေသာ ထုံးစံရွိသည္) ကို Chief Officer ဦးခင္ေမာင္သိန္းမွ လုပ္သည္က မ်ားပါသည္။ အိပ္ယာေအာက္၊ Settee ေအာက္၊ တံခါးရိွ ေသာ့ေပါက္၊ ေလဝင္ ေလထြက္ အေပါက္မ်ားပါ မက်န္ အပင္ပန္းခံကာ အေသးစိတ္ ၾကည့္တတ္ ၿမင္တတ္သူ ၿဖစ္သည္။ ေနာင္ ကၽြန္ေတာ္ ေရေၾကာင္းသိပၸံတြင္ ဆရာ ျဖစ္ေသာအခါ အရာရိွေလာင္း မ်ားအား သူ၏နည္းမ်ားကို သင္ၾကား ျပသ ခဲ့ပါသည္။

ကပၸတိန္ေနဝင္းမွာ ထိုစဥ္ အခ်ိန္က လူပ်ိဳႀကီး ျဖစ္ ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က အိမ္ေထာင္ မက်ေသးသူ သေဘၤာ အရာရွိမ်ားအား လူပ်ိဳၾကီးဟူ၍ ေၿပာသာ ေၿပာရသည္။ အသက္အားၿဖင့္မူ သံုးဆယ္ေက်ာ္သာ ရိွၾကေသးေသာ လူလတ္ပုိင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (ေနာင္အခါအင္မတန္လွပျပီး၊အင္မတန္ငယ္ေသာအမိ်ဳးသမီးတဦးနွင့္အိမ္ေထာင္က်ပါသည္။)
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္မူ အင္မတန္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီး မ်ားပါေပ။ Chief Officer ဦးခင္ေမာင္သိန္း သည္လည္း Master Mariner တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနရာ လစ္လပ္မႈ မရိွေသး၍ Captain မျဖစ္ေသးျခင္း ၿဖစ္သည္။ သူ၏ အမ်ိဳးသမီးမွာ ဘိလပ္သူ အျဖဴမ တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး Dawn ဟူေသာ ေလးႏွစ္ သမီးေလး တစ္ေယာက္ ရိွပါသည္။ Command ရျပီးေနာက္ သိပ္မၾကာ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာ တစ္စင္း UK ဆိပ္ကမ္း Avonmouth ဝင္ေရာက္စဥ္ သေဘၤာေပၚမွ ဆင္းသြားခဲ့ ပါသည္။ Capt. Vardon မွ လုိက္သြားျပီး သူ႕ထံမွ သေဘၤာကုိ လႊဲယူခဲ့ ရသည္။

ေနာင္ University of Plymouth ၌ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ကာလ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္၏ Easter Holiday တြင္ သူတို႔ ေနထိုင္ရာ Cardiff, Wales သုိ႔ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ပါသည္။ ဦးခင္ေမာင္သိန္းမွာ ထိုစဥ္က Taiwan Shipping Company တစ္ခုတြင္ Operation Manager လုပ္ေန ပါသည္။ Dawn မွာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္အရြယ္ အပ်ိဳေလးပင္ ၿဖစ္ေနၿပီး ေနာက္ထပ္ Hazel ဟူေသာ ငါးႏွစ္ခန္႔ သမီးငယ္ေလး တစ္ေယာက္ တိုးေန ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ၿဖစ္ျပီးေနာက္ မၾကာမီပင္ အိမ္ေရာင္းျပီး London အနီးသုိ႔ ေရႊ႕သြားၾက ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ UK မွ မျပန္ခင္ London တြင္ ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ၿဖစ္ ၾက ေသးသည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ၾကားသည့္ သတင္းအရ ဦးခင္ေမာင္သိန္း တစ္ေယာက္ India တြင္ ဟိႏၵဴဘုုန္းႀကီး လုပ္ေနသည္ဟု သိရပါသည္။ သတင္း မွန္မမွန္ မေသခ်ာပါ။

Second Officer ဦးထြတ္တင္မွာ နားေကာင္းေကာင္း မၾကားပါ။ သေဘၤာလိုက္ရင္း မနီလာျမိဳ႕တြင္ ကားတိုက္ခံရျပီး ကြယ္လြန္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ က်သည္ဟု မၾကားမိပါ။ Third Officer ဦးဝင္းျမင့္ထြန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အဖြဲ႕က်ေသာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေပါင္းအသင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကမ္းေရာက္၍ အျပင္ထြက္ၿပီ ဆုိလွ်င္ သူ႕ဆီမွ အဝတ္အစားမ်ား ငွားဝတ္ၾက ပါသည္။ သူကား မသင္းသင္းေဆြႏွင့္ အိမ္ေထာင္က် ပါသည္။

ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ အရာရိွေလာင္း မ်ား၏ လခ ထက္ဝက္ကို စတာလင္ေပါင္ျဖင့္ ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ သေဘၤာ ျမန္မာျပည္၏ နယ္နိမိတ္ အတြင္း၌ ရိွေနခ်ိန္တြင္မူ ၿမန္မာက်ပ္ေငြ ျဖင့္သာ ေပးပါသည္။ ပထမဆံုး လခကို လန္ဒန္ျမိဳ႕တြင္ ရရိွပါသည္။ စတာလင္ေပါင္ျဖင့္ ေလးေပါင္ ရမည္ ၿဖစ္ေသာ္လည္း သံုးေပါင္ကို Uniform ဝယ္ရန္ ျဖတ္သၿဖင့္ တစ္ေပါင္ပဲ ထုတ္၍ ရပါသည္။ ထိုစဥ္က UK တြင္ Fish & Chips တစ္ထုပ္ကို ႏွစ္သွ်ီလင္၊ ေျခာက္ပဲနိ ေပးရသည္။ တစ္ေပါင္လွ်င္ ႏွစ္ဆယ္ သွ်ီလင္ ရိွေသာေၾကာင့္ Fish & Chips ရွစ္ထုပ္ ဝယ္ႏုိင္ပါသည္။ (ယခုအခါ Fish & Chips တစ္ထုပ္ ေလးေပါင္မွ် ေပးရသည္ ဟု သိရ ပါသည္။ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ (Inflation) ကား နွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ၃၂၀၀% ပင္ ရိွေပ၏။) ေနာက္တစ္ခု မွတ္မိသည္မွာ ႏြားႏုိ႔ၿဖစ္သည္။ တစ္ပုလင္းလွ်င္ (၁၁) ပဲနိ သာ ေပးရ ပါသည္။ တစ္ေပါင္ ဆိုလွ်င္ (၂၂) ပုလင္းခန္႔ ဝယ္ႏုိင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရာရိွေလာင္းမ်ားမွာ တစ္လလွ်င္ Bonded Store (ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ အေကာက္ခြန္လြတ္ ဝယ္ယူထားေသာ သေဘၤာေပၚရွိ ေဆးလိပ္၊ အေဖ်ာ္ ယာမကာ စတုိ႕ ၿဖစ္ပါသည္) မွ လခ၏ ၁၀% ဖိုး (ၿမန္မာေငြ ၁၇ က်ပ္ခြဲဖိုး ခန္႔) ဝယ္ယူခြင့္ရိွ ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အရက္ ဝယ္ခြင့္ မရွိ၊ စီးကရက္သာ ဝယ္၍ ရပါသည္။ Lucky Strike တစ္ကာတြန္း လွ်င္ (၆) က်ပ္ က်ပါသည္။ ဆိပ္ကမ္း ကပ္ခ်ိန္ ကမ္းေပၚတြင္ သြားေရာင္းလွ်င္ တစ္ကာတြန္းကို တေပါင္ႏွင့္ ငါးသွ်ီလင္ ရပါသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အၿပင္ တခါ ထြက္လွ်င္ စီးကရက္ ေလးငါးဘူး ခိုး၍ သယ္သြားျပီး ေရာင္းစားၾက ပါသည္။

Monday, May 30, 2011

တရံေရာအခါကျမန္မာျပည္မွာ (၁၂)။

ဆိပ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအိပ္ ေက်ာင္းစား ဘဝ ဒုတိယႏွစ္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၿဖတ္သန္းရင္းပင္ အခ်ိန္ေတြ ၾကာလာသည္။ ရြက္ဆုတ္ ၿပကၡဒိန္ စာမ်က္ႏွာမ်ား တၿဖည္းၿဖည္း ပါးလာသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းဆင္းဖို႔လည္း တၿဖည္းၿဖည္း နီးလာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ဴနီယာ အရာရိွေလာင္းမ်ား ေရာက္မလာခဲ့ၾကပါ။ (ေက်ာင္းဆင္းျပီးသည္ အထိလည္း ေပၚမလာ ခဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းဆင္းျပီးေနာက္ ဂြ်န္ လဆန္း မွသာ ဆိပ္ႀကီးသုိ႔ ေရာက္လာ ၾကေၾကာင္း ေနာင္အခါမွ သိရပါသည္။)
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့ အေနၿဖင့္ သူတုိ႔တေတြ အေၾကာင္းကုိ အေသးစိတ္ ၿပန္မေၿပာၿပ ႏုိင္ပါ။ မွတ္မိသေလာက္ သူတို႔တပ္ဖဲြ႕တြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္္း ျဖစ္ပါသည္။

ေရေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အရာရိွေလာင္း မ်ားမွာ-

၁။ ေက်ာ္လြင္ညိဳ (Captain in Command)
၂။ ေက်ာ္ရင္ (Captain in Command, N.O.L)
၃။ သိန္းတန္ (ကြယ္လြန္)
၄။ ေစာဝင္းသန္႕ (G.M., Lizstar Shipping, Singapore)
၅။ သိန္းေက်ာ္ (ကြယ္လြန္)
၆။ စိုုးမင္းသန္း (Captain-Retired)
၇။ ေက်ာ္ျငိမ္း (Captain-Retired)
၈။ ျမတ္သူ (Captain-Retired, Singapore)
၉။ ေက်ာ္ထင္ (ကြယ္လြန္)
၁၀။ သန္းေအာင္ (ေဆးတကၠသိုလ္တက္ခြင္႕ရ၍ထြက္သြားသည္)

ေရေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာ အရာရိွေလာင္းမ်ားမွာ-

၁။ စတန္ေလေက်ာ္ေဇာ္(C.E.)
၂။ ဂ်င္မီခ်စ္ (C.E.)
၃။ ရန္႕ေခတ္တင္ကူး (C.E.)
၄။ မိုုးေမာင္ေမာင္ C.E. (ကြယ္လြန္)
၅။ ခ်ာလီျမ C.E. (ကြယ္လြန္)
၆။ ညြန္႕ဦးစိုး (C.E.)
၇။ ထြန္းနိဳင္ (C.E., Ex-Head of Marine Engineering IMT)
၈။ ခင္သိန္း (C.E.)
၉။ ေဌးေအာင္ (C.E., Ex-IMT, DMA, MMU)
၁၀။ စိုးတင္႕ (C.E.) တို႕ျဖစ္ ၾကပါသည္။

၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းဆင္းပြဲ က်င္းပပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ ဖခင္သည္ ထိုအခ်ိန္က ဥကၠံျမိဳ႕တြင္ နယ္စီးေတာအုုပ္ (ယခုေခတ္ အေခၚ ျမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာ ဦးစီးမႉး) ျဖစ္ပါသည္။ အင္းစိန္ သစ္ေတာခရိုင္ အတြင္း ပါဝင္ပါသည္။ လခက ေလးရာခန္႔ ရျပီး သားသမီး ငါးေယာက္ ရိွေသာေၾကာင့္ အေတာ္ ၾကပ္တည္းသည္ ဟုပင္ ဆုိရပါမည္။ သုိ႔ႏွင့္ အလုပ္အား အေၾကာင္းျပ၍ ကၽြန္ေတာ္၏ ေက်ာင္းဆင္းပဲြကုိ မလာခဲ့ၾကပါ။ မ်ိဳးသိန္း၏ မိခင္သည္လည္း အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ မအားလပ္ ၿဖစ္ေနၿပီး ေရာက္မလာႏုိင္ခဲ့ပါ။ (မ်ိဳးသိန္း၏ ဖခင္မွာ သူ ကိုးတန္း ေက်ာင္းသားဘဝ ကတည္းက ကြယ္လြန္ ခဲ့ပါသည္။) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ ဧည့္သည္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေက်ာင္းဆရာမႀကီး ေဒၚခင္ခင္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။ ယခင္က ဆုိခဲ့ဖူးသည့္ စစ္တကၠသိုလ္သို႔ သြားေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ သူငယ္ခ်င္း သိန္းျမင့္သည္ ဆရာမႀကီး၏ သား အႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ (ယခုေတာ့ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ မွ အျငိမ္းစား ယူသြားပါၿပီ။ ဆရာမၾကီး၏ သားအငယ္ ေက်ာ္သိန္းမွာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ အျငိမ္းစား ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။)

ေက်ာင္းဆင္းပြဲကို သေဘၤာဆိပ္နားရိွ Drill shed တြင္ က်င္းပခဲ့ ပါသည္။
Arthur Ghosh က ေရေၾကာင္း အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ အရာရိွေလာင္း တပ္ဖြဲ႕ ၏ အေကာင္းဆံုး အရာရိွေလာင္း အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ မ်ိဳးသိန္းက ေရေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာ အရာရိွေလာင္းတပ္ဖြဲ႕ ၏ အေကာင္းဆံုး အရာရိွေလာင္း အျဖစ္လည္းေကာင္း အသီးသီးဆုမ်ား ရရိွခဲ့ၾက ပါသည္။ ေက်ာင္းဆင္း အရာရိွေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားကို ဗိုလ္ေလာင္းရိပ္သာတြင္ ေန႔လည္စာျဖင့္ ေကြ်းေမြး ဧည့္ခံ ခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းဆင္းပြဲ ျပီးေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေျမနီကုုန္း၊ ရန္ကင္းလမ္း၊ အိမ္နံပါတ္ (၁၃) ေနအိမ္သို႔ ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အိမ္ကုိ တစ္လလွ်င္ တစ္ရာက်ပ္ျဖင့္ အငွား ခ်ထားခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္ ဆိပ္ႀကီးေက်ာင္း မတက္မီ အခ်ိန္က ထုိအိမ္ငွားမ်ားႏွင့္ပင္ အတူေနခဲ့ ပါသည္။ သူ႔တုိ႔အား တစ္လလွ်င္ ေလးဆယ္က်ပ္ ေပးကာ ထမင္းလေပး စားခဲ့ပါသည္။ အိမ္ငွားၿဖစ္သူ ဦးျမသိန္း၊ ေဒၚတင္ၾကည္ တို႔ကား ကၽြန္ေတာ့အား သားအရင္းပမာ ေစာင့္ေရွာက္ၾက ပါသည္။ သူတို႔ ၏ သမီး မလိႈင္ေမ၊သား ကိုေအာင္ခ်ိဳ တို႔ႏွင့္လည္း ေမာင္ႏွမ ရင္းခ်ာမ်ားပမာ ရင္ႏွီး ခဲ့ၾကပါသည္။ မမလိႈင္၏ ေယာက်္ား ကိုတင္ေမာင္သန္းမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အေတာ္ပင္ ေလေပးေျဖာင့္သူ ၿဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းဆင္းၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕သည္ ၾကယ္ငါးပြင့္ရုံးသို႔ သတင္းပို႔ခဲ့ ရပါသည္။ ထိုစဥ္က ေရေၾကာင္း အရာရိွခ်ဳပ္ (Marine Superintendent ) မွာ ဦးေက်ာ္သိန္းလြင္ ျဖစ္ပါသည္။ သေဘၤာသား ေရးရာ မန္ေနဂ်ာ (Crew Manager) မွာ ဦးခင္ေမာင္ေမာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ C.D.C (Continuous Discharge Certificate) ေလွ်ာက္ထား ရယူရန္အတြက္ Bosun ေမာင္ေမာင္ဦးမွ လိုက္ပါ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။

စီဒီစီ ရျပီးေနာက္ အရာရိွေလာင္း ေျခာက္ေယာက္ကို ရန္ကုန္၊ သံတြဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ စစ္ေတြ ေျပးဆြဲေနေသာ ျပည္ေတာ္ညြန္႕ ခရီးသည္တင္ သေဘၤာေပၚ တင္ေပးလိုက္ ပါသည္။ အရာရိွေလာင္း ေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ စိုးျမင့္တုိ႔ နွစ္ဦးသာ က်န္ရစ္ပါသည္။ ျပည္ေတာ္ညြန္႔ သေဘၤာ၏ ေရယာဥ္မႉးမွာ Capt.ခ်ာလီတင္ဝင္း ျဖစ္ပါသည္။ Chief Officer ဦးဘလွေအာင္၊ Second Officer ဦးစစ္က်န္ (Uniteam Marine မွ Bosun ေမာင္ေမာင္နီ၏ဖခင္) ၿဖစ္ၿပီး Third Officer မွာ Anglo Indian ကျပားတဦး ျဖစ္ပါသည္။ အမည္ကုိေတာ့ ေမ့ေနပါၿပီ။

Capt. ခ်ာလီတင္ဝင္း မွာ မံႈကုပ္ကုပ္ျဖင့္ စကား သိပ္မေျပာပါ။ ေဟာက္စရာရိွလွ်င္ေတာ့ ေဟာက္ပါသည္။ မည္သူႏွင့္မွ် အေရာတဝင္ မေနပါ။ အရာရိွအားလုံး၊ သေဘၤာသားအားလံုး သူ႕အား ေၾကာက္ၾကပါသည္။ ဦးဘလွေအာင္ မွာလည္း ေရယာဥ္မႉးတစ္ဦး ျဖစ္ျပီး အေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္ ရာထူးေခတၱ ခ်ထားျခင္း ခံေနရခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုတီးသမား ျဖစ္ျပီး သေဘၤာ၏ Bridge ေပၚသို႔ အမိ်ဳးသမီးမ်ားတက္သည္ကို လံုးဝ မႀကိဳက္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးစစ္က်န္ကား အင္မတန္ ေအးေဆးသူ ျဖစ္ျပီး၊ Captain ကိုလည္း အင္မတန္ ေၾကာက္တတ္ ပါသည္။ အမွန္တြင္ Captain သည္ ခပ္တည္တည္ေနျပီး စကားသိပ္ မေျပာေသာေၾကာင့္သာ အားလုံး ေၾကာက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ မည္သူ႕ကိုုမွ အျပစ္လိုက္ မရွာသလို၊ ေနရာတကာ ဝင္ပါျခင္း၊ ဒုကၡေပးျခင္း၊ ညစ္ပတ္ျခင္းမ်ားလည္း လံုုးဝမရိွပါ။

ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္၏ ရႉးဖိနပ္မွာ Barett Leather Sole ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန႕ ကၽြန္ေတာ္ Bridge ေပၚသုိ႔ ေရာက္ေနစဥ္ Captain မွ "မင္းဖိနပ္က ဘာဖိနပ္လဲ" ဟု ေမးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ဖိနပ္ အေၾကာင္း မည္သူကမ်ား ေမးမလဲဟု ေစာင့္ေနသူ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ဝမ္းသာအားရၿဖင့္ "Barrett ပါ ဆရာ။ ကၽြန္ေတာ့ဟာက leather sole ပါ။" ဟု ပ်ိဳးလုိက္ရာ "ေအး အသံမျမည္ေအာင္ ေလွ်ာက္ကြာ" ဟု ၿပန္ေျပာ ပါသည္။ ဖိနပ္အေၾကာင္း စကားဆက္ရန္ ဟန္ေရး ၿပင္ေနသည့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဘယ္လုိ ဆက္ၾကြားရမွန္း မသိ ၿဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၿပည္ေတာ္ညႊန္႔ ေပၚ ေရာက္ခ်ိန္သည္ မိုးရာသီအစ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရာသီဥတု ဆိုးလွ ပါသည္။ လိႈင္းမူးလွ်က္ပင္ သံေခ်းေခါက္၊ ေဆးသုတ္၊ ၾကမ္းတိုက္ စေသာ အေျခခံ အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ၾကရ ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အားလုံး တၿဖည္းၿဖည္း စိတ္ဓာတ္က်လာ ၾကပါ သည္။ တစ္ေန႔ေသာ္ ရဲညြန္႔က ကမ္းေပၚတြင္ ျပာတာ လုပ္သည္ကပင္ ပို၍ ေကာင္းမည္ ထင္ေၾကာင္း ရင္ဖြင့္လာသည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း ထို အေတြးမ်ိဳးပင္ ေတြးခဲ့မိ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အရာရိွေလာင္း လခမွာ တစ္လ ၁၇၅ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗယာေက်ာ္သုပ္ တစ္ပြဲ တစ္မတ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗယာေက်ာ္သုပ္ ပြဲေပါင္း (၇၀၀) ဖိုး ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္ ေစ်းႏႈန္း ဗယာေက်ာ္သုပ္ တစ္ပဲြငါးရာ ႏႈန္းၿဖင့္တြက္လွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္း ခြဲခန္႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိစဥ္က ကမ္းနားရုံး မ်ားတြင္ နံနက္ ကိုးနာရီခြဲ ရံုးတက္ျပီး ညေန ေလးနာရီ ရံုးဆင္းေသာ ျပာတာမွာ ရွစ္ဆယ့္ႏွစ္က်ပ္ ရေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္ထဲ (၂၄) နာရီေနျပီး လိႈင္းေလထဲ အလုပ္လုပ္ရေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မိမိတုိ႔ လခ (၁၇၅) က်ပ္ႏွင့္ ႏႈိင္းကာ ကေလးတြက္ တြက္ေနခဲ့ ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေတာ္ညြန္႔ေပၚတြင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သံုးလခန္႔ ၾကာခဲ့ ပါသည္။

စက္တင္ဘာလတြင္ ျပည္ေတာ္ညြန္႔မွ ဆင္းရျပီး၊ ၾကယ္ငါး ပြင့္၏ ေလ့က်င့္ေရး သေဘၤာအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားေသာ ပုသိမ္သေဘၤာေပၚသို႔ တက္ခဲ့ရပါေတာ့သည္။

Friday, May 27, 2011

တရံေရာအခါကျမန္မာျပည္မွာ (၁၁)။

ဆိပ္ႀကီးေရတပ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္အျပစ္ဒါဏ္မ်ိဳးစံုု
ကၽြန္ေတာ့ေလာက္ခံဘူးသူရိွမည္မထင္ပါ။ ကမ္းတက္ခြင့္အပိတ္ခံရျပီးတာဝန္မႉးႀကီးရံုုးခန္းတြင္သံုုးနာရီတခါလက္မွတ္
သြားထိုုးရသည့္အခါလည္း ရိွသည္။နံနက္အလံတင္ကြင္းတြင္ဒိုုင္ဗင္ထိုုးသည့္အထဲလဲပါသည္။တာဝန္မႉးႀကီးရံုုးခန္းတြင္ေလးလက္မ က်ည္ဆန္ႀကီးကိုုလဲထမ္းျပီးအႀကိမ္ေလးဆယ္ထိုုင္ထလုုပ္ခဲ႕ ဘူးပါသည္။တခါကလမ္းေလ ွ်ာက္တာမညီညာ ေသာေၾကာင့္တပ္ဖြဲ႕ လိုုက္တနာခြဲခန္႕ အေျပးတက္ၾကရပါသည္။

ဒုုတိယနွစ္တြင္ေရတပ္ဗိုုလ္ေလာင္းအဖြဲ႕ ၁/၆၅ နွင့္အတူပင္လယ္ျပင္ေလ့က်င့္ေရးထပ္ထြက္ၾကရပါသည္။ ဤတခါမွာ Navigation လက္ေတြ႕ လုုပ္ရန္ျဖစ္ျပီးကၽြန္ေတာ္တိုု႕ နွင့္ဆရာဝင္းဒင္လိုုက္ပါသည္။ ေရတပ္ ဗိုုလ္ေလာင္းအဖြဲ႕ကမူ Engineering Knowledge အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

စေနေန႕ညေန စစ္ေရယာဥ္ရန္မ်ိဳးေအာင္ေပၚသတင္းပိုု႕ရပါသည္။
စေနေန႔သည္ ပုံမွန္ဆုိလွ်င္ ကမ္းတက္ခြင့္ ရွိေသာေန႔ ၿဖစ္ပါသည္။
ကမ္းတက္ခြင့္ေတာင္းေသာ္လည္းမရပါ။တာဝန္က်အရာရိွမွာ ေရတပ္ဗိုုလ္ေလာင္းတပ္ဖြဲ႕ ၁/၆၃မွျဖစ္ေသာေၾကာင့္ထင္ပါသည္။ဆိပ္ႀကီးဗိုုလ္ေလာင္းေဆာင္တြင္တူတူေနစဥ္ ထဲကၾကည့္မရတာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ေနာက္တစ္ေန႔ မုိးလင္းသည္ႏွင့္ ရန္မ်ိဳးေအာင္ ေပၚတြင္ နံနက္ခ်ိန္ခါ ေတးသံသာ ပါေတာ့သည္။ တရားခံကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား ၿဖစ္ပါသည္။ ဗုိလ္ေလာင္းမ်ား အလံတင္ရာတြင္ ေပၚမလာ ေသာေၾကာင့္ စစ္ေရယာဥ္မႉး ဗိုလ္မႉးညြန္႔ေအာင္က အားလံုးကို တန္းစီေစျပီး ဆူပူ ဟိန္းေဟာက္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ဆိပ္ႀကီး ေရတပ္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ တနဂၤေႏြ နံနက္ဆုိလွ်င္ သင္တန္းသားမ်ား အလံတင္ေသာ ထုံးစံမရွိခဲ့သၿဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သတိလစ္သြားၾကၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ အစ(First Impression) မေကာင္းခဲ့ ေသာ္ၿငား သေဘၤာ ထြက္ေသာအခါ တြင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္ဖြဲ႕ကို Bridge ေပၚသုိ႔ ေခၚပါသည္။ ျမစ္တြင္း သေဘၤာ သြားလာပံုကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပ ပါသည္။ Buoy ေတြအေၾကာင္း၊ Transit ေတြ အေၾကာင္း၊ ေရ အတိမ္အနက္ႏွင့္ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤတြင္ ဆိပ္ၾကီးေက်ာင္းမွ သင္တန္းဆင္းၿပီးေနာက္ ၾကယ္ႀကီး ငါးလံုး (ၿမန္မာ႔ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္း) သုိ႔ ေရာက္ရွိ ေနၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စီနီယာ အရာရွိေလာင္းမ်ား ေဖာက္သည္ ခ်သည္ကုိ သတိရမိ ပါသည္။ သူတုိ႔ထဲမွ အရာရွိေလာင္း တစ္ေယာက္သည္ Chart room ထဲတြင္ ၾကမ္းတိုက္ေနရင္း Chart ကို လွမ္းၾကည့္ မိသည္ ကုိ Chief Officer မွ ၿမင္သြားေသာ အခါ ေၿပာပုံကေလး ၿဖစ္ပါသည္။ Chief Officer မွ Cadet အား "Cadet that's not to your standard (အဲဒါ မင္းအရာ မဟုုတ္ဘူး) " ဟူ၍ ဆုိခဲ့ပါသတဲ့။ ထုိစဥ္က ၾကယ္ငါးလုံး အရာရွိၾကီးမ်ား၏ ေစတနာ ထားပုံ ကေလးေတြ ၿဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တေတြသည္ တာဝန္က်ခ်ိန္တြင္ Compass Error စစ္ေဆးၿခင္း၊ Compass မ်ား ညႊန္ရာ ကြာၿခားမႈ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း၊ သေဘၤာ တည္ေနရာ (Ship Position Fixing) ရွာၿခင္း မ်ားကို ျပဳလုပ္ခြင့္ ရပါသည္။ တာဝန္က် အရာရိွမွ သူ လုပ္စရာ ရွိတာ သူ႕ ဘာသာသူ လုပ္ေနသလုိ၊ ေလ့က်င့္သူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘာသာ သီးသန္႔ လုပ္ၾကၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Radar ကိုလည္း သံုးခြင့္ျပဳ ပါသည္။

စစ္သေဘၤာတြင္တာဝန္က်အရာရိွကအမိန္႕ေပးျပီးရဲေဘာ္မ်ားအကုုန္လုုပ္ပါသည္။ Radar ဖြင့္ပိတ္တာ၊ Chart ေရြးတာ၊လဲတာ၊ Chart ေပၚသေဘၤာ Position plot လုုပ္တာ၊ Flashing သိုု႕မဟုုတ္ အလံျဖင့္ signal ပိုု႕ တာအကုုန္ရဲေဘာ္မ်ားလုုပ္ၾကပါသည္။ Bridge ေပၚတြင္အမိန္႕ ေပးတာအားလံုုးျမန္မာလိုုျဖစ္ပါသည္။ ဦးတည္လမ္းေၾကာင္း (Course) ေျပာရာတြင္"တစ္ "နွင့္ "နွစ္" မွားမွာစိုုးေသာေၾကာင့္၊တစ္ကိုု"တေယာ"၊နွစ္ကိုု"နီလာ"ဟုုသံုုးပါသည္။ကၽြန္ေတာ္တာဝန္က်ေသာအခ်ိန္တြင္ မွတ္သားဖြယ္အျဖစ္အပ်က္တခုုျဖစ္ပ်က္ခဲ႕ ပါသည္။

ေကာ့ေသာင္းမွ ျမိတ္သုိ႔အသြား ျမိတ္ကၽြန္းစု ထဲတြင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဆရာဝင္းဒင္မွာ Bridge ေပၚတြင္ Ship Position Fix လုပ္ေနၾက ပါသည္။ Altering point (ဦးတည္ လမ္းေၾကာင္း ေၿပာင္းရန္ သတ္မွတ္ ေနရာ) ေရာက္ေသာအခါ တာဝန္က် အရာရိွမွ "ဦးတည္ လမ္းေၾကာင္း သံုးငါးသုည" ဟု အမိန္႔ေပး ပါသည္။ ေအာက္ထပ္ရိွ တက္မခန္းမွ တက္မကိုင္ ရဲေဘာ္က သူၾကားသည့္ အတိုုင္း "ဦးတည္ လမ္းေၾကာင္း သုညငါးသုညပါ ဗိုလ္ႀကီး" ဟု
ျပန္ေအာ္ ပါသည္။ တာဝန္က်အရာရိွသည္ အမိန္႔ေပးျပီးသည္ႏွင့္ အျခားကိစၥတစ္ခုကုိ သြားလုပ္ေနခဲ့ ပါသည္။ ရဲေဘာ္က ထုံးစံအတုိင္း ၿပန္ေအာ္ၿပီး အတည္ၿပဳခ်က္ ယူၿခင္းကုိလည္း ဆုံးေအာင္ နားမေထာင္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွန္မ မွန္ကုိလည္း ေစာင့္၍ ၾကည့္ မေနခဲ့ပါ။ တက္မကိုင္ ရဲေဘာ္ကလည္း သူနားလည္သည့္အတိုင္း (၀၅၀) သု႔ိ ဦးတည္ လမ္းေၾကာင္းကို လွည့္ခ်လိုက္ ပါသည္။

သေဘၤာဦးကား သြားရမည့္ လမ္းေၾကာင္း၏ ညာဖက္သုိ႔ ဒီဂရီ ေျခာက္ဆယ္အထိ ေက်ာ္ထြက္ သြားသည္။ သေဘၤာသည္ "Three sisters" ကၽြန္းဆီသုိ႔ တည့္တည့္ၾကီး ဦးတည္သြားေနခဲ့ ပါသည္။ ၎ကၽြန္းသည္ ေက်ာက္ေဆာင္ အလြန္ေပါေသာ ကြ်န္းျဖစ္သည္။ တာဝန္က်အရာရိွကား သေဘၤာဦးကို ယခုအခ်ိန္ထိ ေခါင္းေမာ့၍ မၾကည့္ေသးပါ။ စားပြဲနားတြင္ပင္ ကုန္းကုန္း၊ ကုန္းကုန္းၿဖင့္ အလုပ္ေတြ မ်ားေန ခဲ့သည္။ သိပ္မၾကာပါ။ ပထမဆုံး ကၽြန္ေတာ္က သတိၿပဳမိပါသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ဆရာဝင္းဒင္အား သေဘၤာေရွ႕တြင္ ကၽြန္းႀကီး ရွိေနေၾကာင္း သတင္းပို႔ခဲ့ ပါသည္။ ဆရာဝင္းဒင္မွ တာဝန္က်အရာရိွကို ေျပာေနစဥ္ တစ္ခ်ိန္တည္းပင္ ဒုစစ္ေရယာဥ္မႉး ျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉး Masters ေျပးတက္လာျပီး "တက္မဝဲဆံုး (Hard a' port)" ဟု အမိန္႔ေပးလိုက္ ပါသည္။ ကံေကာင္းေပစြ။ အကယ္၍သာ ေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္ တိုက္မိပါက စစ္သေဘၤာႀကီး ေသခ်ာေပါက္ ေပါက္ကြဲမည္ ၿဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အသက္ရွင္ဖို႔ မလြယ္ပါေခ်။

ဤအျဖစ္အပ်က္မွ ရခဲ့သည္ တစ္သက္လုံး မွတ္မိေနသည့္ သင္ခန္းစာမွာ ၿမန္မာလုိ "သံုး" ႏွင့္ "သုည" မွာ နားၾကား လြဲႏိုင္သည္ ဆုိသည္ ေလးတင္ မကပါ။ တာဝန္က် အရာရိွဟူသည္ မိမိေပးသည့္ အမိန္႔ကုိ တက္မကိုင္ နားလည္ မလည္၊ ၾကား မၾကား၊ အမွန္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိ မရွိကုိ အၿမဲ ဆန္းစစ္ ေနရန္ႏွင့္ သေဘၤာ ဦးတည္ လမ္းေၾကာင္း ေၿပာင္းတုိင္း သြားရမည့္ လမ္းေၾကာင္းသစ္တြင္ သေဘၤာဦး အေၿခက် တည္ၿငိမ္ သြားသည္ အထိ အခါမလပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရန္ ၿဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာမ်ားကား ေျပာလွ်င္လည္း မၾကိဳက္သလုိ အလုပ္တြင္ စည္းကမ္းလည္း အလြန္မဲ့ၾကသူ မ်ားလည္း ၿဖစ္ၾကပါသည္။ ေဘးအႏ ၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အသိ (Safety Awareness) အလြန္ နည္းၾကသည္။ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ သတိေပးလွ်င္လည္း “မလိုပါဘူး၊ လုပ္ေနက်ပါ” ဟုသာ ဆုိသည္က မ်ား၏။ “ေၾကာက္လို႔လား” ဟူသည္က ေနာက္ဆက္တြဲ ပါလာေသးသည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာ သေဘၤာသားမ်ား မေတာ္တဆ ျဖစ္ၾက၊ ဆုံးပါးသြား ၾကသည္မွာ သေဘၤာလုိက္သူ ဦးေရႏွင့္ တြက္ခ်က္၍ ရာခုိင္ႏႈန္းအရ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အလြန္မ်ား ပါသည္။ ေက်ာက္ခ်ထားစဥ္ သေဘၤာ၏ ပဲ႔ေရစူး (Aft Draft ) ကို ဆင္းဖတ္ရင္း ေရထဲက် ေသဆုံးသူမ်ား၊ Tank Sounding ကို ေသေသခ်ာခ်ာ မတိုင္းဘဲ ညာတာ မ်ားေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ အလယ္တြင္ သေဘၤာ ဗုိက္ေပါက္၍ ေရဝင္သည္ကုိ မသိလုိက္ဘဲ ညအိပ္ခ်ိန္ သေဘၤာျမဳပ္ရာတြင္ ပါသြားသူမ်ား၊ Chemical Tanker မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ အကာအကြယ္ မယူဘဲ tank ထဲ ဆင္းေသာေၾကာင့္ ေသေက် ပ်က္စီးသူမ်ား၊ မသန္မစြမ္း ၿဖစ္ကုန္သူမ်ား၊ ဒဏ္ရာ ရသူမ်ား စသည္ စသည္ၿဖင့္ အမ်ားႀကီး ရွိေပသည္။

ထိုအေခါက္က ရန္မ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ စီး၍ တုိင္းခန္းလွည့္လည္ ခဲ့ၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗုိလ္ေလာင္းအဖြဲ႕ သည္ကား ကိုကိုးကၽြန္း၊ ပုလဲကၽြန္း၊ လန္ပီကၽြန္း၊ ဗင္တစ္ကၽြန္းႏွင့္ အျခား ျမိတ္ကၽြန္းစု အပုိင္ကၽြန္းမ်ားကုိ အေတာ္ေလးပင္ စုံစုံလင္လင္ ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။ ေရာက္ခဲေသာ ေနရာမ်ားပင္။

Wednesday, May 25, 2011

ပင္လယ္ထဲမႇာသေဘၤာဘယ္လိုေရွာင္မလဲ? ။

ပထမဦးဆံုးသေဘၤာခ်င္းတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္နိုင္မျဖစ္နိုင္စစ္ေဆးပါ။

သေဘၤာႏွစ္စင္းႀကားအကြာအေဝးေလွ်ာ႔နဲလာျပီး Compass Bearing သိသိသါသါမေျပာင္းလွ်င္တိုက္နုိင္သည္။ တျခားသေဘၤာသည္တေျဖးေျဖးေဝးသြားလွ်င္ေသာ္၎၊ Compass Bearing ႏွစ္မိနစ္တခါခန္႔ယူႀကည့္ေသာ္လည္း သိသိသါသါ (တခါႏွင့္တခါဆယ္ဒီဂရီခန္႔) ကြာလွ်င္ မတိုက္နုိင္ပါ။

တိုက္နုိင္ရင္ဘာလုပ္မလဲ? ။

မိမိသေဘၤာ၏ေရွ႕တည့္တည့္မွာရိွလွ်င္ညာေကြ႕ေရွာင္ပါ။
ညာမေကြ႕နိုင္လွ်င္စက္ရပ္ပစ္ပါ။ ဘယ္ကိုလံုးဝမေကြ႕ပါနဲ႕။

မိမိသေဘၤာ၏ညာဖက္မီးစိမ္းျပထားရာအရပ္တြင္ရွိပါကလည္း၊ ညာေကြ႕ေရွာင္ပါ၊ အဆင္မေျပကဘယ္ေကြ႕နိုင္ပါသည္၊ သို႕မဟုတ္သေဘၤာ၏အရိွန္ကိုေလွ်ာ႔ျခင္း၊ တိုးျခင္းျဖင္႔ေရွာင္နိုင္ပါသည္။

မိမိသေဘၤာ၏ဘယ္ဖက္မီးနီျပထားရာအရပ္တြင္ရိွပါက စက္ေမာင္းယာဥ္မွလြဲ၍အားလံုးကိုညာဖက္တြင္ေတြ႕သည္႕အ တိုင္းေရွာင္ရမည္။ ဘယ္ဖက္ရွိစက္ေမာင္းယာဥ္ကေရွာင္ေပးသည့္လကၡဏာမေတြ႕လွ်င္
ဥႀသအသံတိုအနဲဆံုးငါးဆက္တိုက္ဆြဲ၍သတိေပးရ မည္။ သူမေရွာင္ကကိုယ္ေရွာင္ရမည္။

ေနာက္မွေက်ာ္တက္ကေက်ာ္တက္သည့္သေဘၤာကေရွာင္ရမည္။ မေရွာင္ကဥႀသသံတိုအနဲဆံုးငါးခ်က္ဆက္တိုက္ဆြဲ၍ သတိေပးပါ။ သို႕ေသာ္သူမေရွာင္ကကိုယ္ေရွာင္ရမည္။
ေကြ႕လွ်င္ေသာ္၎၊ စက္ေလွ်ာ႕လွ်င္ ေသာ္၎၊ သိသိသါသါလုပ္ပါ။

မီးနီ နဲ႕ေဘာအမဲကိုသတိထား၊ မ်ားေလ ဆိုးေလ ဘဲ။

ဤသည္မွာ Collision Regulations (ROR) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။

တရံေရာအခါကျမန္မာျပည္မွာ (၁၀)။

စီနီယာမ်ား ေက်ာင္းဆင္း ျပီးသည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္ဖြဲ႕ သံုးေယာက္ တစ္ခန္းမွ ႏွစ္ေယာက္ တစ္ခန္း ေနခြင့္ ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ အခန္းေဖၚမွာ တင္ေမာင္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ေလာင္းေဆာင္၏ ေျမာက္ဖက္ျခမ္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္ဖြဲ႕ (၁၂) ေယာက္ ႏွင့္အတူ စီနီယာ အင္ဂ်င္နီယာ အရာရိွေလာင္း ငါးေယာက္၊ ေရတပ္ ဗိုလ္ေလာင္း တပ္ဖဲြ႕ ၁/၆၅ တို႔ ေနၾက ပါသည္။ ဗိုလ္ေလာင္း ေဆာင္၏ ေတာင္ဖက္ျခမ္းတြင္ စစ္တကၠသိုလ္
အပတ္စဥ္ (၇)ဆင္း ဒုဗိုလ္မ်ား ေနၾကပါသည္။ ပထမႏွစ္ေလာက္ အေနအထုိင္ မၾကပ္ေတာ့ဘဲ ေတာ္ေတာ္ေလး လြတ္လပ္ လာပါသည္။

တစ္ေန႔တြင္မူ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ စီနီယာ အင္ဂ်င္နီယာ အရာရိွေလာင္း စိန္ႀကံဳးတုိ႔ ေက်ာင္းမွ ခိုးထြက္ျပီး သံလ်င္သုိ႔ သြားလည္ ၾကပါသည္။ တရုုတ္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ထမင္းစားၾက ပါသည္။ ကိုစိန္ႀကံဳးက ကၽြန္ေတာ့ကို ဘီယာ တစ္ဖန္ခြက္ တိုက္ပါသည္။ တစ္သက္န႔ဲ တစ္ကုိယ္ တစ္ခါမွ အရက္ မေသာက္ဘူးေသာ၊ အရက္အေၾကာင္းလုံးဝ နားမလည္ေသာ ကၽြန္ေတာ္က "ခင္ဗ်ားဟာ ေရ လည္း မေရာဘူး၊ ေတာ္ၾကာ မူးလဲသြား
ရင္ ဘယ္နဲ႔ လုပ္မလဲဗ်" ဟု ေျပာရာ သူက ကၽြန္ေတာ့ကို ေရေရလည္လည္ ဟားပါေလ ေတာ့သည္။ ကိုစိန္ႀကံဳးသည္ စာေတာ္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ျပီး ပထမဆံုး အင္ဂ်င္နီယာ အရာရိွေလာင္း သင္တန္း၏ အေကာင္းဆံုး အရာရိွေလာင္းဆု (Best Cadet) ရရိွခဲ႕ ပါသည္။ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလိုင္းတြင္ အရာရိွျဖစ္ျပီးေနာက္ စိတ္ေရာဂါေၾကာင့္ အလုပ္မွ အနားယူ ခဲ့ရပါသည္။

ေနာင္ ကၽြန္ေတာ္ ေရေၾကာင္းသိပၸံတြင္ ေက်ာင္းဆရာအၿဖစ္ အလုပ္ ဝင္ေသာအခါ ဆင္မလိုက္ သေဘၤာက်င္း အဝင္လမ္းတြင္ ေနထုိင္သူ ကုိစိန္ၾကဳံးႏွင့္ မၾကာခဏ ဆုိသလုိ ဆံုေတြ႕ ၿဖစ္ၾကပါ ေသးသည္။ တစ္ေန႔တြင္ သူ၏အိမ္ရိွ ေရတြင္းထဲက်ျပီး ေရနစ္ေသဆံုး သြားခဲ့ပါသည္။ ကိုစိန္ႀကံဳးကား အင္မတန္ ရိုးသားျပီး ပြင့္လင္းသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္မိပါေသးသည္။ တခါက ဆိပ္ႀကီးတြင္ တပ္ဖြဲ႕ကိုင္ အရာရိွ
က ဟိန္းေဟာက္ရင္းႏွင့္ "မင္းတို႔ကိုယ္ မင္းတို႔ ဘာထင္လဲ" ဟုဆုိရာ ကိုစိန္ႀကံဳးက "Cadet ထင္ပါတယ္ ခင္ဗ်" ဟု အရိုးခံၿဖင့္ ျပန္ေအာ္ ခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အရာရိွေလာင္းမ်ား၏ ဘဝ ဟူသည္ကား အခ်ိန္ရွိသေရြ႕ ေန႔ေန႔ညည ေက်ာင္းဝင္းထဲမွာပဲ ေနရသည္ ၿဖစ္ရာ ဘာရယ္မဟုုတ္ တခါတေလ အျပင္သုိ႔ ခိုးထြက္ျပီး ထမင္းေက်ာ္၊ ေခါက္ဆြဲေက်ာ္ေလး စားရသည္ကပင္ အရသာ တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္သည္။ စြန္႔စားခန္းၾကီး တစ္ရပ္ လည္းၿဖစ္သည္။ အင္မတန္ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းသည္ ဟု ထင္ၾကသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ့ ဘဝကုိ ေျပာင္းလဲ ေပးလိုက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုကို မကြယ္မဝွက္ အမွန္အတုိင္း တင္ၿပပါရေစ။

ကြ်န္ေတာ္ ေရေၾကာင္းသိပၸံ ေက်ာင္းသုိ႔ ဆရာအျဖစ္ ေၿပာင္းေရြ႕စဥ္ ၁၉၇၅ တြင္ အပတ္စဥ္(၇) မွ ေရေၾကာင္း အရာရိွေလာင္း (၁၂) ဦးသည္ ပထမႏွစ္ သင္တန္းသားမ်ား အၿဖစ္ ေက်ာင္းတြင္ ရွိေနၾက ပါသည္။ Deck ခ်ည္း ျဖစ္ျပီး အင္ဂ်င္နီယာ အရာရွိေလာင္းမ်ား မပါပါ။ ေက်ာင္းေရာက္ျပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာမွ စ၍ အရာရိွေလာင္း သင္တန္း ႏွင့္ က်န္သင္တန္းမ်ား အားလံုး၏ ေလ့က်င့္ေရးမႉး အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ ရပါသည္။

ေက်ာင္းဆရာ ကၽြန္ေတာ့ အေၾကာင္းကုိ ၁၉၇၅ မွ ၁၉၈၈ အတြင္း သင္တန္း တက္ဖူးၾကသူတိုင္း သိၾကမည္ ထင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းတြင္ေနခဲ့စဥ္ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လုံး တပည့္မေမြး ဆရာမေမြးသူ၊ စည္းကမ္း အတိုင္းသာ လုပ္ခဲ့သူ ၿဖစ္ပါသည္။ “ဘု”လည္း အင္မတန္ က်သလို အာဏာ၊ ရာထူး ႏွင့္ ပိုက္ဆံကုိလည္း လံုးဝ မေမွ်ာ္ကိုးခဲ့သူ၊ သင္တန္းသားမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ သူတုိ႔တစ္ေတြ၏ အမုန္းခံကာ၊ မိမိကုိယ္တုိင္ အပင္ပန္းခံကာ ပိုက္ဆံ အပိုတစ္ျပား မရဘဲ ဆိုဆံုးမေပးခဲ့သူ ၿဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ေနာင္ၾကဥ္ေစရန္ ၿပစ္ဒဏ္ေပးၿခင္း၊ ဆုိဆုံးမၿခင္း မ်ားႏွင့္သာ ေကာင္းရာကုိ ညႊန္ၿပခဲ့ၿပီး သင္တန္းသားမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္၊ ဘဝတက္လမ္း ေႏွာင့္ေႏွး နစ္နာေစေရး အတြက္ အေရးယူမႈမ်ိဳး (အထက္ကို စာတင္ျပီး ေက်ာင္းထုတ္ ပစ္ျခင္းမ်ိဳး) လံုးဝ လုံးဝ မလုပ္ခဲ့ပါ။

၁၉၈၄ တြင္ ဌာနမႉး (ေရေၾကာင္း) ဦးေက်ာ္ညြန္႔ ကြယ္လြန္ ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ့တြင္ ေက်ာင္းဆရာ လုပ္သက္ (၉) ႏွစ္ ရွိေနၿပီ ၿဖစ္ၿပီး Master Mariner ႏွင့္ D.M.S (Shipping Management) ဘြဲ႕လက္မွတ္ မ်ားလည္း ကုိင္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္လူႀကီးမ်ား အလိုလားဆုံး ျဖစ္သည့္ လက္ညိဳးေထာင္ ေခါင္းၿငိမ့္၊ လူႀကီးႀကိဳက္ ေျပာဆို လုပ္ကုိင္တတ္ေသာ အရည္အခ်င္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ့တြင္ မရွိခဲ့ပါ။ ထုိ႔ၿပင္ ကၽြန္ေတာ့အား
ဌာနမႉး ရာထူး တိုးေပးလွ်င္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ျဖစ္လာမည္ ကုိလည္း စိုးရိမ္သည္ ထင္ပါသည္။ ဇာတ္ေပါင္းထုပ္ လုိက္ေသာအခါ ေက်ာင္းအုပ္ ျဖစ္သူ ဦးတင္လိႈင္သည္ သူ႔စကား နားေထာင္မည့္ ဦးထင္ေက်ာ္အား ၿမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္းမွ အတင္းေခၚယူျပီး ဌာနမႉးတာဝန္ ယူေစခဲ့ပါသည္။

ဦးထင္ေက်ာ္ သည္ကား ၁၉၆၂ တြင္ အဂၤလန္သို႔ သြားေရာက္ သင္တန္းတက္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးေသာ ျမန္မာ အရာရိွေလာင္း ျဖစ္သည္။ စာလံုးဝ မသင္ျပဘူးပါ။ Post graduate study လည္း မတက္ဘူးပါ။ သုိ႔ေသာ္ သူ႕တြင္ Command Experience (ကပၸတိန္ အၿဖစ္ သေဘၤာတြင္ လုပ္ဖူးၿခင္း) ရိွသည့္ အတြက္ ထုိရာထူးခန္႔ၿခင္းဟု အေၾကာင္းျပ ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ထုိအခ်ိန္က Command Experience ဆုိသည္မွာ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာမ်ားတြင္ အခ်ိန္မေရြး သြားေရာက္ ရယူနိဳင္ေသာ အခါ ၿဖစ္သည္။ ဦးတင္လိႈင္ ကိုယ္တိုင္ပင္ Examiner Course တက္ရန္ Command Experience လုိသည့္ အတြက္ ၾကယ္ငါးပြင့္မွ ပုဂံသေဘၤာေပၚ တက္ခဲ့ရပါ ေသးသည္။ ေရေၾကာင္းေကာလိပ္၏ ဌာနမႉး ဦးဇင္ေမာင္ထြန္း (ယခုေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္) သည္လည္း ထိုနည္းအတုိင္း ၾကယ္ငါးပြင့္၌ Command Experience ယူခဲ့ရ ပါသည္။ ဦးထင္ေက်ာ္ ဌာနမႉးအၿဖစ္ ေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ေလ့က်င့္ေရးမႉး အၿဖစ္ပါ တာဝန္ယူခဲ့ ပါသည္။ ဘယ္အခ်ိန္မွ စ၍ ေလ့က်င့္ေရးမႉး ျဖစ္သည္ကုိေတာ့ တိတိပပ မမွတ္မိ ေတာ့ပါ။

အပတ္စဥ္ (၁၉) အရာရိွေလာင္းမ်ား သင္တန္း တက္ေနစဥ္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ တြင္ ၿဖစ္သည္။ ထုိေန႕က တာဝန္က် အရာရိွမွာ ကြ်န္ေတာ္ ၿဖစ္ပါသည္။ ညပုိင္းတြင္ ထုံးစံအတုိင္း လူစစ္ခဲ့ရာ အရာရိွေလာင္း သံုးဦးႏွင့္ တကြ အျခားေသာ သေဘၤာသား၊ သင္တန္းသားမ်ား ခြင့္မဲ့ ပ်က္ကြက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုအရာရိွေလာင္း သံုးဦးမွာ

(၁) အင္ဂ်င္နီယာ အရာရိွေလာင္း မင္းသူ
(၂) အင္ဂ်င္နီယာ အရာရိွေလာင္း လွဖုန္းေအာင္
(၃) ေရေၾကာင္း အရာရိွေလာင္း ေဇာ္ႏိုင္လွ တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္လည္း ထံုးစံအတိုင္း ေလ့က်င့္ေရးမႉးထံ အစီရင္ခံစာ တင္လိုက္ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့က်င့္ေရးမႉးတုန္း ကဆိုလွ်င္ ဤအမႈမ်ိဳးမွာ ကၽြန္ေတာ့ အမိန္႔ျဖင့္ ကမ္းတက္ခြင့္ (Shore Leave) ပိတ္လိုက္ရုံၿဖင့္ ကိစၥျပတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုေသာ္ ထိုသို႔မၿဖစ္ခဲ့ဘဲ ေလ့က်င့္ေရးမႉးမွ ေက်ာင္းအုပ္ထံ ဆက္လက္ တင္ျပသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ လုပ္သူကလည္း ဤကိစၥေလာက္ကို မေျဖရွင္းႏုိင္သည္ ပဲလား၊ “ငယ္ေသာ အမႈ ႀကီးေအာင္၊ ႀကီးေသာ အမႈ ေသာက္က်ိဳးနည္း ေစေအာင္” ေစတနာ ပုိေန၍ပဲလား မသိ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဆီ အထိ ဆက္လက္ တင္ၿပရာ ဝန္ႀကီးမွ အားလုံးကုိ ေက်ာင္းထုတ္၊ အလုပ္ၿဖဳတ္ပစ္ လိုက္ပါသည္။ ထုိအရာရိွေလာင္း သံုးဦးမွာ မ်က္ႏွာ မရိွၾကသည္ လည္း ပါပါသည္။ လူႀကီးသား မ်ားသာျဖစ္ပါက ဤသုိ႔ ျဖစ္မည္ မဟုုတ္ပါေခ်။

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ကို လာေတြ႕ၾကေသာ အခါတြင္ေတာ့ ဦးတင္လိႈင္မွ “တာဝန္က် အရာရိွက တိုင္လို႔ အေရးယူရတာပါ” ဟု ဆိုကာ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရန္တိုက္ ေပးခဲ့ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အလြန္ ေဒါပြသည္ ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္သူ ဦးတင္လိႈင္အား ဤသို႔ ေျပာခဲ့ပါသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေက်ာင္းဆရာ ဆိုတာ ေက်ာင္းသား စာမတတ္ရင္ တတ္ေအာင္၊ စည္းကမ္းမရိွရင္ ရိွေအာင္၊ စိတ္ဓါတ္ညံ့ရင္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖို႔ပါ။ သူတို႔ဘဝ ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး ဆရာ။ ကၽြန္ေတာ္က စာတင္တိုင္း ဆရာတို႔ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ဝန္ႀကီးဆီ တင္မယ္ဆိုရင္ ဆရာတုိ႕ ေနရာေတြ … ေလ့က်င့္ေရးမႉးတို႔၊ ေက်ာင္းအုပ္တို႔ မလိုဘူး ျပာတာ တစ္ေယာက္ပဲ လိုတယ္။”

လူႀကီးဆိုသူမ်ားမွ လူငယ္ေတြ၊ မ်က္ႏွာ မရိွသူေတြ အေပၚ ဤမွ်ေလာက္အထိ ဖိႏွိပ္မည္၊ ယုတ္မာမည္ဟု ဘယ္ေသာ အခါကမွ မထင္ခဲ့မိပါ။ ဤကိစၥ အၿပီးတြင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေရေရလည္လည္ စိတ္ပ်က္ သြားပါသည္။ လုပ္ခ်င္ ကုိင္ခ်င္စိတ္ မ်ားလည္း ကုန္ခမ္းသြား ခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္က မင္းသူမွာ ကေလာမွ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တြင္ ေနစရာမရိွ၍ ကၽြန္ေတာ့အိမ္တြင္ ေခၚထားရ ပါသည္။ ေနာင္ ေျမာက္ဥကၠလာပမွ အမိ်ဳးသမီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က် ပါသည္။ က်ဴရွင္ ျပစားေနရာမွ က်ဴရွင္ ဥပေဒျဖင့္ ေထာင္က်သျဖင့္ သူ၏ အပတ္စဥ္မွ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ဝုိင္းဝန္း ကူညီၾကသည္ဟု ၾကားရ ပါသည္။ လွဖုန္းေအာင္မွာ ကိုရီးယား သေဘၤာတြင္ လိုက္သြားရာမွ သေဘၤာျမဳပ္သည့္ အထဲတြင္ ပါသြားသည္ဟု သိရ ပါသည္။ ေဇာ္နိဳင္လွ တစ္ေယာက္ကေတာ့ သေဘၤာလိုက္ ေနေသးသည္ဟု ၾကားပါသည္။ (၂၀၁၀) က ရန္ကုန္၌ တပည့္ ေက်ာင္းဆင္း အရာရိွေလာင္း ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၿပန္လည္ဆုံ ၿဖစ္ပါေသးသည္။ သူတို႔ အရာရိွေလာင္း ဘဝက ဘယ္သို႔ ဘယ္ပုံ အျပင္ခိုးထြက္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ၿပန္ေျပာျပီး ရယ္ၾက ေမာၾကသည့္ အခါတုိင္း ေက်ာင္းထုတ္ ခံရ၍ ဘဝပါ ပ်က္သြားၾက ရရွာေသာ ကြ်န္ေတာ့ တပည့္ေက်ာ္ သုံးဦး အားသတိရမိၿပီး အလြန္ပင္ စိတ္မေကာင္း ၿဖစ္မိပါသည္။

Tuesday, May 24, 2011

At Concord, California, 2010.

Stan Khoo @ Hla Aung & Khin Maung Oo.

Latest Photo in Yangon, December 2010.

Front (L to R); Tin Maung Oo, Nyi Nyi, Kyaw Min, Ye Nyunt, Myo Thein, Khin Maung Oo.
Back (L to R): Maung Maung Phone, Soe Myint, Tin Maung Par, Kyaw Win.

ေက်ာင္းဆင္းသည့္ေန႕၊ဧျပီ ၁၉၆၆။

Front (L to R); Soe Myint, Khin Maung Oo, Kyaw Min, Arthur Ghosh, Tin Maung Oo, Hla Aung.
Back (L to R); Maung Maung Phone, Myo Thein, Peter Than Aung, Kyaw Win, Tun Lin Maw,
Ye Nyunt.

တရံေရာအခါက ျမန္မာျပည္မွာ (၉) ။

ေက်ာင္းတက္ေဖာ္မ်ား အေၾကာင္း၊ စီနီယာမ်ား အေၾကာင္း ၿပီးေသာ အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (Mercantile Marine Cadets 2nd Batch 1964) အေၾကာင္းကုိ ဆက္ပါမည္။ ကုိယ္ႏွင့္ အရင္းႏွီဆုံးသူမ်ား အေၾကာင္း၊ ကုိယ့္အေၾကာင္း ၿဖစ္ေန၍ ကၽြန္ေတာ့ အေနႏွင့္ အေသးစိတ္ ေျပာျပႏုိင္ ပါသည္။ အေသးစိတ္လည္း ေၿပာၿပခ်င္ပါသည္။

၁။ အရာရိွေလာင္း Arthur Ghosh။

ေတာင္ငူ ဇာတိ၊ ဘင္ဂါလီလူမိ်ဳး ဗုုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖခင္မွာ လမ္းဝန္ေထာက္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ပထမ အပါတ္စဥ္မွ James Ghosh သည္ သူ၏ အစ္ကိုု အရင္း ျဖစ္ပါသည္။ I.Sc. ေအာင္ျပီး ေဆးေက်ာင္း အမွတ္မီ ေသာ္လည္း F.R.C မို႔ အပယ္ခံရ ပါသည္။ B.A.(Final) တက္ေနရင္း ဤအရာရိွေလာင္း သင္တန္းသို႔ ဝင္ေလွ်ာက္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ ခံခဲ့ရ ပါသည္။ စိ္တ္ဓါတ္ေရာ အက်င့္စာရိတၱပါ ေကာင္းမြန္ျပီး စြယ္စံု ေတာ္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈ၊ ေနမႈထိုုင္မႈ ကအစ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္ စည္းကမ္းရိွသူ တစ္ေယာက္၊ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးလည္း ေကာင္းမြန္ျပီး အမ်ားက ခ်စ္ခင္ ေလးစားမႈ ခံရသူ တစ္ေယာက္ ၿဖစ္သည္။ ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္း မၾကင္လန္း ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ျပီး သားတစ္ေယာက္၊ သမီးတစ္ေယာက္ ထြန္းကား ပါသည္။
Best Cadet (Nautical) ဆုကိုလည္းထိုက္ထိုက္တန္တန္ရရိွခဲ့ပါသည္။

သူသည္ ၁၉၇၂ ခန္႔ ကတည္းက First Mate (FG) ေအာင္ေသာ္လည္း ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလိုင္းတြင္ အရာရိွေလာင္း အျဖစ္သာ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ ေနခဲ့ရသည္။ F.R.C ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရာထူးတိုး မေပးၿခင္း ဟု သိရပါသည္။ (စကားမစပ္ ထုိစဥ္က သူ၏လခမွာ ၂၂၅ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္) ထုိ႔ေနာက္ သိပ္မၾကာပါ။ သူ၏ သေဘၤာ ကလႅကတၱား (Calcutta) ဆိပ္ကမ္း ေရာက္ေနစဥ္ သေဘၤာေပၚမွ ဆင္းသြား ပါေတာ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ Tomo Shipping ၌ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ၿပီး
Singapore တြင္ Second Mate အဆင့္မွ စျပီး စာေမးပြဲ ျပန္ေျဖပါသည္။ Master (FG) ေအာင္ျပီးသည့္ေနာက္ စင္ကာပူ အစုိးရပိုင္ Neptune Orient Line တြင္ Captain အၿဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ပဲ မိသားစုႏွင့္ အတူ အေၿခခ် ေနထိုင္ခဲ့ ပါသည္။
၁၉၈၇ ခုႏွစ္ အစ Persian Gulf တြင္ စစ္မီးေလာင္ ေနစဥ္ သူ၏ ကုမၸဏီမွ သေဘၤာ တစ္စင္း ထုိေဒသသုိ႔ သြားရန္ ၾကဳံလာပါသည္။ စစ္အတြင္း ၿဖစ္ေန၍ ထုိသေဘၤာႏွင့္ လုိက္ခ်င္သူ မရိွၿဖစ္ေနရာ ခြင့္ယူထားခ်ိန္ ၿဖစ္ေသာ္လည္း Volunteer လုပ္ျပီး သြားခဲ့ ပါသည္။ မတ္လကုန္ Persian Gulf မွ ျပန္အထြက္တြင္ အီရန္စစ္တပ္မွ ပစ္လိုုက္ေသာ ဒံုးက်ည္ထိ၍ သေဘၤာ မီးေလာင္ၿပီး ကြယ္လြန္ခဲ့ ပါသည္။ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္အသက္ (၄၃) ခန္႕ သာရိွေသး သည္။

၂။ အရာရိွေလာင္း Stanley Khoo ေခၚလွေအာင္။

တရုတ္လူမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔အမ၏ အမ်ိဳးသားသည္ အၿခားမဟုတ္။ ယခင္ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလိုင္းတြင္ Deputy General Manager လုပ္သြားသူ ဦးထြန္းရင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၆ Master (FG) ေအာင္ ျပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း မိခင္ရိွရာ အေမရိကားသို႕ သြားေရာက္ အေၿခခ် ေနထိုင္ခဲ့သူ ၿဖစ္သည္။ Marine Terminals Corporationတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရာ Regional Manager အထိ ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။ ယခုအခါ တြင္ေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခု ထူေထာင္ၿပီး အလုပ္ၿဖစ္ ေနပါသည္။
အေမရိကား ေရာက္မွ အိမ္ေထာင္က်ျပီး သားႏွစ္ေယာက္ ထြန္းကားသည္။ California ျပည္နယ္ Concord ျမိဳ႕တြင္ Stan Khoo ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ အတူ ေနထိုင္လ်က္ ရိွပါသည္။ Half Moon Bay ျမိဳ႕ရိွ ဓမၼာနႏၵ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ အေၿခစုိက္ေသာ Theravada Buddhist Society of America (TBSA) အသင္းႀကီး၏ ဥကၠဌလည္း ျဖစ္ပါသည္။

၃။ အရာရိွေလာင္း Alphonse Genu ေခၚ ေမာင္ေမာင္ဖုုန္း။

တြံေတးမွ ဦး Genu ၏သား ျဖစ္ပါသည္။ ဌက္ေအာ္စန္း ေက်ာင္းထြက္ ကရင္ ခရစ္ယန္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိပ္ႀကီး ေက်ာင္းဆင္းခါနီးမွ ေမာင္ေမာင္ဖုန္း ဟူေသာ အမည္သုိ႔ ေျပာင္းခဲ့သည္။ ေလးခြပစ္ အလြန္ေကာင္းျပီး ဖမ္းမိသမွ် သတၱဝါအကုန္ စားေသာ ပုဂၢိဳလ္ ၿဖစ္ပါ၏။ အိမ္ေထာင္က်ျပီးေနာက္ သမီးႏွစ္ေယာက္၊ သားတစ္ေယာက္ ထြန္းကား ပါသည္။ Regional Container Lines (RCL) တြင္ Captain အျဖစ္ ေနာက္ဆုံး လိုက္ခဲ့ျပီး အနားယူ
သြား ပါသည္။

၄။ အရာရိွေလာင္း ေက်ာ္မင္း။

ဦးဘခ်စ္၏ သားျဖစ္ျပီး လွည္းတန္းတြင္ ေနထိုုင္ပါသည္။ T.T.C. ေက်ာင္းထြက္ ျဖစ္ပါသည္။
အမ၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ မရီရီေသာ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က် ပါသည္။ ဇနီးသည္အားအလြန္ခ်စ္ျပီး၊ဇနီးသည္၏စကားကိုအျမဲနားေထာင္ပါသည္။
ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလိုင္းတြင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ျပီး Captain အျဖစ္ အနားယူခဲ့ ပါသည္။ ယခုအခါ လိႈင္သာယာ FMI City တြင္ မိသားစုႏွင့္ အတူေနထိုင္လ်က္ ရိွပါသည္။ သူသည္လည္း ေၿမးတုိ႔၏ ဖိုးဖိုးႀကီး ပါပဲ။

၅။ အရာရိွေလာင္း ခင္ေမာင္ဦး။

ကၽြန္ေတာ့ကို အဖ ဦးေမာင္ေမာင္၊ အမိ ေဒၚအုန္းၾကည္တို႔မွ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီးတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ ပါသည္။ ေမြးခ်င္း ငါးေယာက္အနက္ အႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ညီမသံုးေယာက္ ရိွျပီး အငယ္ဆံုးညီမွာ Mercantile Marine Cadet 11th Batch (Nautical) 1979 မွ ခင္ေမာင္ေထြး ျဖစ္ပါသည္။ (ယခု Australia, Perth ျမိဳ႕တြင္ မိသားစုႏွင့္အတူ အေျခခ် ေနထိုင္ေနသည္) ။

၁၉၆၆ ဆိပ္ႀကီး ေက်ာင္းဆင္း ျပီးခ်ိန္မွ စ၍ ၁၉၇၅ အထိ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလိုင္းတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၀ တြင္ တင္တင္ဝင္း နွင့္ လက္ထပ္ ပါသည္။
၁၉၇၅ တြင္ ေရေၾကာင္းသိပံၸ ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ ခဲ့သည္။ ၁၉၇၆ ဧျပီလတြင္ Master (FG) ေအာင္ျပီး အျမဲတန္း ကထိက ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ အပတ္စဥ္ (၁၉) မွ အရာရိွေလာင္း သံုးဦးကုိ သင္တန္းမွ ထုတ္ပယ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္သူ ဦးတင္လိႈင္ႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ စကားမ်ားခဲ့ ပါသည္။ ထိုစဥ္က ထုတ္ပယ္ၿခင္း ခံရသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ လြန္စြာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိၿပီး စိတ္ေစတနာ မေကာင္းေသာ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အလုပ္တြဲ လုပ္ခ်င္စိတ္ လံုးဝ ကုန္ခမ္း သြားခဲ့ပါသည္။

ထုိသုိ႔ ၿဖစ္ေနစဥ္ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းၾကီး ေပၚလာပါသည္။ ဆႏၵၿပသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လုိက္ပါ ေစာင့္ေရွာက္ရင္း ကြ်န္ေတာ္လည္း အေရးအခင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ ပါသည္။ အေရးအခင္း အျပီးတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္သူ ဦးတင္လိႈင္မွ "မင္းကို ဝန္ႀကီးက ထြက္ရင္ ေကာင္းမယ္တဲ့" ဟု ေျပာရာ ကြ်န္ေတာ္ လည္း တစ္ခါတည္း ထြက္စာ တင္လိုက္ ပါသည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္၏လခမွာ ၁၅၀၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ (USD 1= K.45/- ခန္႔ ရွိေသာအခ်ိန္)

ေမလတြင္ ထြက္ခြင့္ က်ျပီး ဂၽြန္လတြင္ Gewin Company မွ Panamax Bulk Carrier "Araucaria" ေပၚတြင္ Chief Officer အျဖစ္ အလုပ္ရ ပါသည္။ ငါးလခန္႔ လုပ္ျပီး ေသာအခါ Command ရပါသည္ (ကပၸတိန္ အၿဖစ္ ရာထူးတုိးပါသည္)။ ထုိသေဘၤာတြင္ တစ္ႏွစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္၍ အိမ္ျပန္ေရာက္ၿပီး သိပ္မၾကာပါ။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ Malaysia Maritime Academy (ALAM), Malacca, Malaysia တြင္ Senior Lecturer in Nautical Studies အျဖစ္ ေၿပာင္းေရြ႕ လုပ္ကုိင္ ခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ မိခင္ၿဖစ္သူ နာမက်န္း ၿဖစ္ရာ ရန္ကုန္သုိ႔ ၿပန္လာခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ့မိခင္၏ ေနာက္ဆုံး ေန႔ရက္မ်ားတြင္ မိခင္နား၌ ေနရင္း Uniteam Marine Company တြင္ စာသင္ျပ ေပးေသာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ ပါသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ မိခင္ျဖစ္သူ ကြယ္လြန္ခဲ့ ပါသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ဇနီးရိွရာ အေမရိကား၊ ကာလီဖိုးနီးယားသို႔ သမီးေထြး ဇင္ေဝထိုက္ ေခၚ သုသု ႏွင့္အတူ ၁၉၉၈ ခု ေမလတြင္ ေၿပာင္းေရြ႕ ခဲ့ပါေတာ့
သည္။ (ထုိအခ်ိန္က အႀကီးဆံုးသမီး ေအးျငိမ္းဦးႏွင့္ သားလတ္ မင္းသူရိန္ တို႔မွာ အိမ္ေထာင္ အသီးသီးက်ေနၾကျပီ ၿဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္တြင္ပဲ က်န္ေနရစ္ၾက ပါသည္) ကြ်န္ေတာ္ အေနႏွင့္ ယခုအခါ အလုပ္မလုပ္ ေတာ့ေသာ္လည္း အၿငိမ္းစားေတာ့ မရေသးပါေခ်။ ဘြားဘြားၾကီး၏ ဘုိးဘုိးအၿဖစ္မွသည္ ေျမးသံုးေယာက္ တို႔၏ ဘိုးဘိုးႀကီး အၿဖစ္ ရာထူးတုိးေနၿပီ မဟုတ္ပါလား။

၆။ အရာရိွေလာင္း ရဲညြန္႕။

အဖ-ဗိုလ္ႀကီးစံေရႊ ျဖစ္ပါသည္။ မဂၤလာ ေတာင္ညြန္႔တြင္ ေနခဲ့ ပါသည္။
ၿမန္မာ့ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္းတြင္ အလြန္ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္ေသာ (က်စ္ေသာ) Captain အျဖစ္ နာမည္ႀကီးခဲ့ ပါ၏။ မျမျမသန္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ကာ သားတစ္ေယာက္ ထြန္းကား ပါသည္။ ဇနီးသည္ ကြယ္လြန္သြားခ်ိန္ မွစ၍ အလုပ္မွ အနားယူကာ တရားအလုပ္ လုပ္လွ်က္ ရန္ကုန္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ Oasis Lane တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရိွပါသည္။ သားေတာ္ေမာင္ ကေတာ့ အိမ္ေထာင္ၿပဳၿပီး သည့္ေနာက္ Australia ၌ ေနထုိင္လ်က္ အေၿခက် ေနပါၿပီ။ သူသည္လည္း ဖိုးဖိုးႀကီး အဖြဲ႕ဝင္ ၿဖစ္ပါ၏။

၇။ အရာရိွေလာင္းေက်ာ္ဝင္း။

အဖ-သစ္ေတာခရိုင္ဝန္ ဦးစိန္ဘြား ျဖစ္ပါသည္။ ေမျမိဳ႕ St. Albert ေက်ာင္းထြက္ ျဖစ္သည္။ အားကစား ေတာ္သည္။ ၿမန္မာ့ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလိုင္း လိုက္ျပီးေနာက္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေရေၾကာင္းျပ (Pilot) အၿဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ ပါသည္။ တစ္ဖက္က ေရေၾကာင္း က်ဴရွင္ဆရာ လည္း လုပ္လိုက္ ပါေသးသည္။ ထိုမွတဖန္ မေလးရွား Port Klang တြင္ ေရေၾကာင္းျပ လုပ္ၿပန္ ပါသည္။ ဇနီး ျဖစ္သူ မလွလွသန္း အေမရိကန္အသံ (Voice of America) တြင္ အလုပ္ ရေသာအခါ အေမရိကားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ အေၿခခ် ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ အေမရိကတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Company ထူေထာင္ျပီး Loss Control Surveyor လုပ္ေန ပါသည္။ သမီးႏွစ္ေယာက္ သားတစ္ေယာက္ ရိွပါသည္။ မည္သူမွ် အိမ္ေထာင္က်သည္ဟု မၾကားမိ ေသးပါ။ Maryland ျပည္နယ္၊ Silver Spring တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရိွပါသည္။ Mercantile Marine Cadet 9th Batch 1977 မွ ဖုန္းျမင့္သည္ သူ၏ညီအရင္း ျဖစ္ပါသည္။

၈။ အရာရိွေလာင္း စိုုးျမင့္။

အဖ- ဦးဘဆင္ ျဖစ္ပါသည္။ St. Paul ေက်ာင္းထြက္ ျဖစ္၍ ေက်ာင္းနာမည္ Harry Sin ျဖစ္ပါသည္။ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလိုင္း၏ Captain၊ ထုိ႔ေနာက္ Deputy GM (Research) အၿဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး အျငိမ္းစား ယူခဲ့ပါသည္။ ဇနီးသည္မွာ မခ်ိဳခ်ိဳေအာင္ၿဖစ္ၿပီး သမီး နွစ္ေယာက္၊ သား တစ္ေယာက္ ထြန္းကား ပါသည္။ သူ၏သားသည္လည္း ေရေၾကာင္းသိပၸံ ေက်ာင္းဆင္း ေရေၾကာင္း အရာရိွ တစ္ေယာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၉။ အရာရိွေလာင္း မ်ိဳးသိန္း။

သူငယ္တန္း ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ တစ္တန္းထဲ ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္း ငယ္ေပါင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရေၾကာင္းေလာက ထဲတြင္လည္း အတူတူ ဝင္ေရာက္ က်င္လည္ ခဲ့ၾက ပါသည္။ ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ မခင္မ်ိဳးသန္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္က် ျပီး သားေလးေယာက္ ထြန္းကား ပါသည္။ သူလည္း ဖိုးဖိုးႀကီးပင္ ျဖစ္လုိ႔ ေနပါျပီ။

ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလိုင္းတြင္ Chief Engineer ျဖစ္ျပီးေနာက္ ေရေၾကာင္းဦးစီး ဌာနသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ ခဲ့ပါသည္။ ေနာင္ ေရေၾကာင္းဦးစီး ညႊန္ၾကားေရးမႈး (စက္) အျဖစ္ အျငိမ္းစား ယူပါသည္။ သူသည္ လူအမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ၿဖစ္ေအာင္ မေနတတ္သူ ၿဖစ္၍ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူနွင့္ မတည့္ၾကပါ။ ယခုအခါ Uniteam Marine Company တြင္ စာသင္ၿပ ေနျပီး ကမာရြတ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိပါသည္။ (Best Cadet (Engine) ဆုကိုရရိွခဲ့ပါသည္။)

၁၀။ အရာရိွေလာင္း ထြန္းလင္းေမာ္။

ဗိုလ္မႉးႀကီး လွေမာ္၏ သား ျဖစ္ပါသည္။ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာ လုပ္ငန္း Chief Engineer အျဖစ္ အျငိမ္းစား ယူပါသည္။ အိမ္ေထာင္က်ျပီးေနာက္ သမီးသံုးေယာက္ ထြန္းကား ပါသည္။ ယခုအခါ ျပည္ဖက္တြင္ ျခံလုပ္ငန္း လုပ္ေနသည္ဟု သိရပါသည္။ သူလည္း ေၿမးတုိ႔၏ ဖိုးဖိုးႀကီး ပါပဲ။

၁၁။ အရာရိွေလာင္း ပီတာသန္းေအာင္။

ေဒါက္တာ သန္းေအာင္ (TB Specialist) ၏ သား ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ထဲတြင္ ရွားရွားပါးပါး လူပ်ိဳႀကီး ျဖစ္ပါ၏။ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလိုင္း တြင္ Chief Engineer ျဖစ္ျပီးေနာက္ ဘန္ေကာက္တြင္ Germanicher Lloyds Class Surveyor အၿဖစ္ လုပ္ကုိင္ ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္၊ နတ္ေမာက္လမ္း တြင္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိၿပိး Surveyor အၿဖစ္ပင္ လုပ္ကုိင္ေနဆဲ ၿဖစ္ပါသည္။

၁၂။ အရာရိွေလာင္း တင္ေမာင္ဦး။

မအူပင္သား ျဖစ္ပါသည္။ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလိုင္းတြင္ Chief Engineer ျဖစ္ျပီး ေရေၾကာင္း သိပၸံေက်ာင္းတြင္ ဆရာအၿဖစ္ ဝင္ေရာက္ အမႈထမ္း ပါသည္။ ဌာနမႉး (စက္) အျဖစ္ အျငိမ္းစား ယူခဲ့ၿပီး ယခုုအခါ စမ္းေခ်ာင္း ေျမနီကုန္း ေျမႏုလမ္း တြင္ မိသားစုႏွင့္ အတူ ေနထိုင္လ်က္ ရိွပါသည္။ သားတစ္ေယာက္၊ သမီးတစ္ေယာက္ ရိွပါသည္။

Monday, May 23, 2011

တရံေရာအခါက ျမန္မာျပည္မွာ (၈)။

တစ္ေန႔တြင္ ထမင္းဟင္း သြားယူခ်ိန္ ေရာက္ေနေသာ္လည္း မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မသိ ထမင္းဟင္း သယ္ယူေပးမည့္ အလုပ္သမားမ်ား အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာၾကပါ။ ထမင္းဟင္း မ်ား ကုိ သြားေရာက္ သယ္ယူ ေပး မည့္ ကားကလည္း ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ DSA အပတ္စဥ္ (6) မွ ဒုဗိုလ္မ်ား ေကာက္ခါငင္ကာ ထလိုက္သြား ၾကသည္။ မၾကာမီပင္ ထမင္းသယ္၊ ဟင္းသယ္ ကားၾကီး ျပန္ေရာက္လာျပီး သူတုိ႔ပင္ ထမင္းဟင္းမ်ား ေဝပုံက် ထည့္ေပးျခင္း၊ ထမင္းပြဲ ဟင္းပြဲမ်ား ၿပင္ေပးၿခင္းကုိ အစအဆုံး လုပ္ကိုင္ ၾကပါသည္။ ၾကည့္ပါ၊ အမွန္တကယ္ ဆုိလွ်င္ သူတုိ႔သည္ ဒုဗိုလ္မ်ား၊ အရာရွိမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ အလုပ္သမားမ်ား ဘာေၾကာင့္ မလာသနည္းဟု ၿမည္တြန္ ေတာက္တီးကာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ဗုိလ္ေလာင္းမ်ားကုိ မင္းတုိ႔ သြားယူေခ် ဟု ခုိင္းလုိက္လွ်င္ အလြယ္ေလး ၿဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ မလုပ္ဘဲ သူတုိ႕ကိုယ္တုိင္ လုပ္စရာ ရွိတာကုိ ထလုပ္ၾက ပါသည္။ မိမိတုိ႔ ရာထူး၊ အဆင့္အတန္းမ်ားကုိ မစဥ္းစားဘဲ ေက်ာင္းတက္ေဖာ္ ညီငယ္မ်ား ဗုိက္ဆာ ေနၾက ေပမည္ ဟူေသာ သနားစိတ္ၿဖင့္ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် အနစ္နာခံ လုပ္ေပးၾကေသာ ခ်စ္ခင္ေလးစားဖုိ႔ ေကာင္းသည့္ ရဲေဘာ္စိတ္ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိေနရာတြင္ သီးေမႊးဌက္ေပ်ာသီးဘဝရွင္မင္းၾတားႀကီး မ်ားသာ ၿဖစ္မည္ ဆုိပါက အလုပ္သမား မ်ားလည္း မုိးမီးေလာင္ သြားမည္ ၿဖစ္သလုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း ထုိေန႔က ထမင္းငတ္ သြားႏုိင္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ေက်ာင္းေနဖက္ ေရတပ္ဗုိလ္ အရာရွိမ်ား ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘယ္ေလာက္ ညွာတာၾကသည္ကုိ ေနာက္ထပ္ သာဓက တစ္ခု ၿပပါ ဦးမည္။ တခါက နံနက္ အလံတင္ရန္ ကြ်န္ေတာ္ အခ်ိန္မီ ေရာက္မသြားဘဲ ေနာက္က် ေနေသာေၾကာင့္ အသာရိႈျပီး လစ္ျပန္လာရာ လမ္းတြင္ DSA အပတ္စဥ္ (6) မွ ဒုဗိုလ္ ဖုန္းျမင့္ ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဆုံၾက ပါသည္။ သူက အလံတင္ ကိစၥကုိ မဟဘဲ "ေဟ့ေကာင္၊ အရာရိွ ေတြ႕ရင္ ဘာလုုပ္ရမလဲ သိလား?" ဟု မ်က္ႏွာထား ၿဖင့္ စေမးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ က အရုိးခံၿဖင့္ပင္ ဒီလူဟာ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းသာ ဆိုတယ္ ဒါေလးေတာင္ မသိပါလား ဟု ထင္လိုက္ မိပါသည္။ "အေလးျပဳ ရမွာ ေပါ့ဗ်" ဟု ျပန္ေျဖလိုက္ ပါသည္။ ထိုုအခါ သူက "ေအး ဒါဆို မင္း ဘာလို႔ အခု အေလးမျပဳတာလဲ? ေနာက္တစ္ခါဆို မင္းမလြယ္ဘူး" ဟု ေဟာက္ပါသည္။ ထိုအခါမွ ကၽြန္ေတာ္လည္း သူတို႕ အရာရိွ ဆိုတာကုိ သတိရမိ ပါသည္။
အလံတင္ ေနာက္က်မႈ ေၾကာင့္ စိတ္ဆုိး၍သာ သူ႕ဆီမွ ထိုအသံ ထြက္လာၿခင္း ၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိစဥ္ အခါက ကြ်န္ေတာ္ပင္ မဟုတ္ပါ။ အၿခား မည္သည့္ အရာရွိေလာင္းကမွလည္း တစ္ေဆာင္တည္း အတူေနၾကသူ သူတုိ႔ တစ္ေတြအား အရာရွိမ်ား ဟူ၍ အေလးၿပဳၿခင္း မရွိခဲ့ၾကပါ။ သူတုိ႔ အရာရွိမ်ား သည္လည္း မည္သူ႕ကုိမွ် အေလးျပဳရန္ ခုိင္းေစၿခင္း မရွိခဲ့ ၾကပါေခ်။

ကိုုဖုုန္းျမင့္တို႔ ေက်ာင္းဆင္းျပီးေနာက္ သူ နွင့္ ကြ်န္ေတာ္ တစ္ခါမွ ျပန္မဆံု ၿဖစ္ၾကေတာ့ပါ။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ တြင္ ကြ်န္ေတာ္ မေလးရွား ေက်ာင္း(Malaysian Maritime Academy) သို႔ သြားရန္ Passport ေလွ်ာက္ေသာ အခါမွသာ ကိုဖုန္းျမင့္အား ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းျမင့္ အျဖစ္ ၾကား သိရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္သည္ Passport အၿမန္ လိုအပ္ ေနခဲ့သည္ ၿဖစ္ရာ သူတို႔တပ္ဖြဲ႕မွ
ဗိုလ္မွဴးလွထြန္း အကူအညီၿဖင့္ သူ၏အိမ္သို႔ ညႀကီးမင္းၾကီး သြားခဲ့ပါသည္။ သူမရိွ၍ အက်ိဳးအေၾကာင္း စာေရးကာ အိမ္တြင္ ရိွေနေသာ အိမ္ ေဖၚမေလးကုိ မွာၾကား ခဲ့ပါသည္။ လူခ်င္း မေတြ႕လုိက္ရ ေသာ္ၿငား သူ၏ေက်းဇူးၿဖင့္ Passport ကို ျမန္ဆန္ ေခ်ာေမာစြာ ရရိွခဲ့ ပါသည္။ ကုိဖုန္းၿမင့္သည္ ေနာင္အခါ သံအမတ္ႀကီး ျဖစ္သြားျပီး အၿငိမ္းစား ယူသြားသည္ဟု သိရပါသည္။ ယေန႔ အထိလည္း မေတြ႕ ၾကေသးပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ထပ္၍ ေၿပာလုိသည္မွာ ဘဝ၏ အခ်ိန္အပုိင္းအၿခား အနည္းငယ္မွ် ေလာက္သာ အတူေနခဲ့ ရေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ရဲေဘာ္စိတ္ ႏွင့္ ေစတနာကား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္တုိင္ တစ္ၿပားမွ် မေလွ်ာ့ၿခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္း ဗုိလ္ေလာင္း တပ္ဖြဲ႕ဖက္ကုိ ၿပန္လွည့္ပါမည္။ အတူအိပ္၊ အတူစား၍ အတူ ေနသည္မွာ ၾကာလာသည္ ႏွင့္အမွ် တစ္ေယာက္ အေၾကာင္း တစ္ေယာက္လည္း ပိုသိလာ ၾကပါသည္။ ထုိအခါ ၿမန္မာတုိ႔ ထုံးစံအတုိင္း အကြဲအျပဲ ဇာတ္လမ္းေလး မ်ားလည္း စတင္ လာပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏ Engineerအရာရိွေလာင္းမ်ား ဆိုလွ်င္ ေလးေယာက္ ကအဖဲြ႕ ေလးဖြဲ႕ ကြဲခဲ့ပါသည္။ တေယာက္တဖဲြ႕ျဖစ္ပါသည္။
တခါကမူ ျမက္ခုတ္ေနရင္း ေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ မိ်ဳးသိန္းတို႔ စကားမ်ား ၾကပါသည္။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး အရပ္ရွည္ရွည္ ဗလေကာင္းေကာင္း ျဖစ္ၾကသည္။ က်န္လူမ်ား မည္သူမွ ဝိုင္းမဆြဲၾကဘဲ ဝိုင္း၍ လက္ခုပ္တီး ေပးၾက ပါသည္။
"ေဟ့ေကာင္ မိ်ဳးသိန္း လက္ထဲက ဒါးနဲ႕ ခုတ္ပါေတာ့လား " ဟု ဆိုသူကဆို၊ "ေဟ့ေကာင္ ေက်ာ္ဝင္း ေၾကာက္သလားကြ" ဟု ေအာ္သူက ေအာ္ၾကပါသည္။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ ခမ်ာေတာ့ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိဘဲ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ကေလး ၾကည့္ေနရင္း ေနာက္ဆုံးတြင္ ပြဲျပီးသြား ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ မွာေတာ့ ထုိ အၿဖစ္အပ်က္ ကေလးမ်ားသည္ လြမ္းစရာေလး မ်ားသာ ၿဖစ္ကုန္ပါၿပီ။ ေက်ာင္းတက္ေဖာ္ အားလုံး သည္လည္း တစ္ေယာက္ အက်င့္ တစ္ေယာက္ သိျပီးေသာ ညီအကိုရင္း မ်ားလို ေျပာမနာ၊ ဆိုမနာမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္း ဗုိလ္ေလာင္း အခ်င္းခ်င္းသာ မဟုတ္ ၾကပါ။ ထိုစဥ္က အတူတူ ေနခဲ့ၾကေသာ ေရတပ္မေတာ္ အရာရိွမ်ား ႏွင့္လည္း ထုိ႔အတူပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ (ယခုအခါ သူတို႔တေတြလည္း အားလုံးလုိလုိပင္ အျငိမ္းစား ယူကုန္ၾကျပီ။)

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘရုတ္က် ခဲ့သည္ မ်ားကုိလည္း ေဖာက္သည္ခ် ပါဦးမည္။ ဆိပ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးအား အနီးကပ္ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ဦးစီးကြပ္ကဲရန္ အတြက္ ေန႔စဥ္ တာဝန္က် အရာရွိ တစ္ဦး ထားပါသည္။ ဒုတိယႏွစ္ အေရာက္ တစ္ညတြင္ ထုံးစံအရ တာဝန္က်အရာရိွသည္ အခန္းမ်ားသို႔ ည (၈)နာရီတြင္ လာေရာက္ စစ္ေဆး ပါသည္။ ထုိညက တာဝန္က် အရာရွိ လာေရာက္ခ်ိန္မွာ ေနာက္က်ေန ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခန္းမွ တံခါး ဖြင့္မေပးခဲ့ပါ။ တာဝန္က် အရာရိွမွာ DSA အပတ္စဥ္ (6) မွ ဗိုလ္ၾကည္မင္း (ေနာင္ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေရ) ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ၾကည္မင္း ခမ်ာ ေဒါပြျပီး အခန္းတံခါးကို ေျခေထာက္ႏွင့္ ကန္ဖြင့္ကာ ဝင္လာ ပါသည္။ ထုိအခါမွ အခန္းတြင္းရိွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးလည္း ကမန္းကတန္း ထျပီး သတိဆဲြ ၾကရပါသည္။ မ်က္ႏွာေသ ကေလးေတြၿဖင့္ ၿဖစ္သည္။ သူလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အားရေအာင္ ဆူပူျပီးွ ျပန္ထြက္ သြားပါသည္။ ဘာၿပစ္ဒဏ္မွေတာ့ မေပးပါ။ ထုိအခါက်မွသာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း “ဟင္း”ခ်ႏုိင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စီနီယာမ်ား ထဲမွ အင္ဂ်င္နီယာ အရာရိွေလာင္း ေက်ာ္ျမင့္ (ေနာင္ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလိုင္းတြင္ ေရေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ - ကြယ္လြန္) သည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီသုိ႔ အျမဲလာျပီး အကသင္ ေပးပါသည္။ သူသည္ ဂီတာလည္း ေကာင္းစြာ တီးတတ္သူ ၿဖစ္ျပီးသီခ်င္းလည္းဆိုပါသည္။ အရာရိွေလာင္း ေအးထြတ္၊ အရာရိွေလာင္း ပရဲယားတို႔ႏွင့္ အတူ The Seafarers (Oversea Seafarer မဟုုတ္ပါ) ဟူေသာ တီးဝိုင္း(Band) တစ္ခုေထာင္ထား ပါသည္။ အရာရိွေလာင္းေအးထြတ္နွင့္ေက်ာ္ျမင့္တို႕
ကဂီတာတီး၍အားလံုးဝိုင္းဆိုၾကပါသည္။ ထုိစဥ္အခါ ျမန္မာ့အသံမွ ၎တုိ႔ အဖြဲ႕၏ သီဆုိတီးခတ္မႈမ်ားကုိ မၾကာမဏ အသံလႊင့္ေပးခဲ့ ပါသည္။ ေနာင္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အပတ္စဥ္မွ ေက်ာ္မင္းလည္း The Seafarers တီးဝုိင္းအဖြဲ႕ဝင္ ၿဖစ္လာပါသည္။

Sunday, May 22, 2011

တရံေရာအခါက ျမန္မာျပည္မွာ (၇)။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ေဖာ္မ်ား အေၾကာင္းလည္း ေၿပာရ ေပဦးမည္။ ဗိုလ္ေလာင္းေဆာင္တြင္ အတူတကြ ေနထိုင္ေသာ ေရတပ္ ဗိုလ္ေလာင္း တပ္ဖြဲ႕မွ ဗိုလ္ေလာင္း မ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ႏွင့္ စာလွ်င္ လူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အနိမ့္ဆုံး ပညာအရည္အခ်င္းမွာ I.Sc ေအာင္ျပီး အမ်ားအားၿဖင့္မူ ဘြဲ႕ရမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ ထူးၿခားခ်က္ တစ္ခုမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္စဥ္က ရိွႏွင့္ေနၿပီး ၿဖစ္ေသာ ေရတပ္ ဗိုလ္ေလာင္း တပ္ဖြဲ႕ နွစ္ဖြဲ႕မွာ ေရတပ္မွ တိုက္ရုိက္ ေခၚယူေသာ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္သုတ္ ျဖစ္ၿခင္းပင္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္မူ DSA သို႔မဟုုတ္ OTS မွ ေက်ာင္းဆင္း မ်ားသာ ဆိပ္ႀကီးသုိ႔ ဒုဗိုလ္အျဖစ္ ေရာက္လာၾကျပီး ေရေၾကာင္း ပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူခဲ့ ၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ တစ္ေန႔တည္း ဆိပ္ႀကီးသို႔ ေရာက္လာ ၾကသူမ်ားမွာ DSA အပတ္စဥ္ (6) ဒုဗိုလ္တပ္ဖြဲ႕ ၿဖစ္ပါသည္။ အရာရိွငယ္ သင္တန္း တက္ရန္ ေရာက္လာ ခဲ့ၾကၿခင္း ၿဖစ္သည္။ DSA အပတ္စဥ္ (7) ႏွင့္ (8) တပ္ဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ကုိမူ သူတုိ႕တစ္ေတြ ဗိုလ္ေလာင္းဘဝျဖင့္ ဆိပ္ႀကီးသို႔ သင္တန္းတို လာတက္စဥ္ ဆုံလုိက္သည္။ ထုိေနာက္ပိုင္းတြင္မူ DSA ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား ေရာက္မလာၾက ေတာ့ၿပန္ပါ။ တစ္ဖန္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္DSA (7) မွ ဒုဗုိလ္မ်ား အရာရိွငယ္ သင္တန္း လာတက္ ၾကပါသည္။ OTS မွ ဆင္းလာေသာ ေရတပ္ ဗိုလ္ေလာင္းတပ္ဖြဲ႕ ၁/၆၅ ႏွင့္လည္း ၁၉၆၅ တြင္ပင္ ဆံုလိုက္ ပါသည္။ မွတ္မွတ္ရရ ၎အဖြဲ႕တြင္ပင္ ေရကူးခ်န္ပီယံ တင္ေမာင္နီကုိ ဒုဗိုလ္အၿဖစ္ ခန္႕လုိက္ ပါသည္။

၁၉၆၄ ႏွစ္ ကုန္ပိုင္းတြင္ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရာရိွေလာင္း သင္တန္း ၁/၆၃ ႏွင့္ ေရတပ္ ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္း ၂/၆၃ တို႔ ပူးတြဲ သင္တန္းဆင္း ၾကပါသည္။ ထုိစဥ္က ေရတပ္ ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းအတြက္ အေတာ္ ႀကီးက်ယ္ေသာ သင္တန္း ဆင္းပဲြႀကီး ျဖစ္သည္။ အရာရိွေလာင္းေအာင္ျမင့္က
Best Cadet ရရွိသည္။
သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ အင္ဂ်င္နီယာ အရာရိွေလာင္း ငါးေယာက္ မပါဝင္ ခဲ့ပါ။
(မူလက သင္တန္းအစတြင္ အင္ဂ်င္နီယာ အရာရွိေလာင္း ေၿခာက္ဦး ရွိေသာ္လည္း အရာရိွေလာင္းေအာင္သန္းမွာ ေရေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အရာရွိေလာင္း (Deck) ကုိ ေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္၍ အင္ဂ်င္နီယာ အရာရွိေလာင္း အၿဖစ္ကို လက္မခံႏုိင္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မေရာက္ခင္ ကပင္ ထြက္သြားခဲ့ပါသည္။)
အရာရိွေလာင္း ေက်ာ္သူမွာ စာေမးပြဲ မေအာင္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ်ဴနီယာ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေျခာက္လဆက္၍ ေနရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အပတ္စဥ္ ၁/၆၃ မွ Senior Deck Cadet မ်ား ေက်ာင္းဆင္း ျပီးေသာအခါ ဆိပ္ၾကီးတြင္ ကုုန္သြယ္ ေရေၾကာင္း ဗိုလ္ေလာင္းတပ္ဖြဲ႕ (Mercantile Marine Cadets) စုစုေပါင္း (၁၈) ေယာက္ က်န္ခဲ့ ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တပ္ဖြဲ႕မွ (၁၂) ေယာက္၊ Senior Engine Cadets (၅) ေယာက္ ႏွင့္ အရာရိွေလာင္း ေက်ာ္သူတို႔ ျဖစ္ၾက ပါသည္။

တခါတြင္ ဗိုလ္ေလာင္း ရိပ္သာတြင္း အားကစားျပိဳင္ပြဲ က်င္းပသည္။ ပါဝင္ၾကေသာ တပ္ဖြဲ႕ငါး ဖြဲ႕မွာ

(၁) ကုုန္သြယ္ေရေၾကာင္း ဗိုလ္ေလာင္းတပ္ဖြဲ႕
(၂) DSA (6) Intake ေရတပ္ ဒုဗိုလ္ တပ္ဖြဲ႕
(၃) DSA (7) Intake ဗုိလ္ေလာင္း တပ္ဖြဲ႕
(၄) DSA (8) Intake ဗိုလ္ေလာင္း တပ္ဖြဲ႕
(၅) ေရတပ္ဗိုုလ္ေလာင္းတပ္ဖြဲ႕ ၁/၆၅ တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

ေဘာ္လီေဘာ ျပိဳင္ပြဲတြင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကုုန္သြယ္ေရေၾကာင္း ဗိုလ္ေလာင္းတပ္ဖြဲ႕မွ ပထမ ရပါသည္။ ပါဝင္ေသာ သူမ်ားမွာ မ်ိဳးသိန္း၊ ထြန္းလင္းေမာ္၊ ေက်ာ္ဝင္း၊ ေမာင္ေမာင္ဖုန္း၊ ခ်စ္ေရႊ ႏွင့္ ရဲညြန္႔တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။ စားပြဲတင္ တင္းနစ္ျပိဳင္ပဲြ တြင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕မွ Arthur Ghosh က ပထမ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါတင္ မကပါ။ စစ္တုုရင္ ျပိဳင္ပြဲတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ပဲ ဗုိလ္စြဲ ပါသည္။ ပထမရသူမွာ အပတ္စဥ္ ၁/၆၃ မွ အရာရိွေလာင္း ေက်ာ္သူ ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ကုုန္သြယ္ ေရေၾကာင္း ဗိုလ္ေလာင္း မ်ားသည္ကား ေရတပ္ ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းတြင္ ဤသုိ႔ ဤပုံ နာမည္ႀကီးမ်ား ၿဖစ္ခဲ့ ၾကပါသည္။ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ျပိဳင္ပြဲ မ်ားတြင္လည္း တပ္မေတာ္ (ေရ) ကို ကိုုယ္စားျပဳ ပါဝင္ခဲ႕ ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုုန္သြယ္ေရေၾကာင္း ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကုိ အမ်ားက ေအာက္ကလိအာ အၿဖစ္ ၿမင္ၾက ပါသည္။ ေရတပ္တြင္ ရွိစဥ္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကုိ အရပ္သားမ်ား အျဖစ္ အျမင္ခံၾကရျပီး၊ ေက်ာင္းဆင္းျပီး ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလိုင္း ေရာက္ေသာအခါ တြင္လည္း ေရ တပ္မေတာ္၏ လူမ်ားဟု အထင္ခံ ၾကရ ျပန္ပါသည္။

ေက်ာင္းဆင္းၿပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီပင္ ေက်ာင္းဆင္း သြားေသာ ပထမအသုပ္ ၁/၆၃ မွ အရာရိွေလာင္းမ်ား ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာမ်ားတြင္ စတင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္မ်ားကား မေမ့ႏုိင္စရာ ၿဖစ္သည္။ သေဘၤာေပၚမွ ဘဝရွင္ မင္းၾတား ႀကီးမ်ား၏ ပညာေပးျခင္းကို ေကာင္းေကာင္းၾကီး ခံခဲ့ၾကရ ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ပင္ မဟုတ္မခံ အရာရိွေလာင္း ေအာင္ေသာင္း တစ္ေယာက္ အလုပ္ျပဳတ္သြားခဲ့ ရွာသည္။ ထုိ အျဖစ္အပ်က္၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ၾကယ္ငါးပြင့္၏ ေလ့က်င့္ေရး သေဘၤာ ျဖစ္ေသာ ပုသိမ္ သေဘၤာတြင္ ေလ့က်င့္ေရး အရာရိွ အျဖစ္ ေရတပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴး တစ္ေယာက္ကို တာဝန္ ေပးထား ေတာ့သည္။ ပထမဆံုး ေလ့က်င့္ေရး အရာရွိကား ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ေမာင္ (ေနာင္ ရခိုုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕ ေကာင္စီဥကၠဌ) ၿဖစ္သည္။ ၁၉၆၆ မွ ၁၉၆၇ အထိ တာဝန္ယူ ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ဗိုလ္မႈး တင္ဦးႀကိဳင္က ၁၉၆၇ မွ ၁၉၆၈ အ ထိ ေလ့က်င့္ေရး အရာရွိ အၿဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ပါသည္။

ေၿပာရလွ်င္ ထုိစဥ္က ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာမ်ားေပၚရိွ ျမန္မာအရာရိွမ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ သီးေမႊး ဌက္ေပ်ာသီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အျပင္က ဝါေသာ္လည္း အတြင္းတြင္ ျဖဴေနပါသည္။ ဆိုလိုသည္ကား အျပင္က ျမန္မာ ျဖစ္ေသာ္ၿငားလည္း ေဂၚရာစိတ္ အျပည့္အဝ ရိွသူမ်ား ျဖစ္ၾက ပါသည္။ အဂၤလန္ လက္မွတ္ကိုသာ အထင္ၾကီးၾကသူမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ ႏြားေျခရာခြက္ထဲမွ ဖါးသူငယ္လို မိမိ ကိုယ္ကိုယ္သာ အထင္ႀကီး တတ္ေသာ ေရာဂါ စြဲကပ္ေနသူ ပုဂိၢဳလ္မ်ားလည္း ျဖစ္ၾက ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းဆင္း မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ပင္ ထုိေရာဂါဆုိး ကူးစက္ျခင္း ခံၾကရ ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အခါ အထိပင္ ထုိအေမြဆုိး ဘဝရွင္ မင္းၾတားႀကီး ေရာဂါ ရွင္သန္ ေနတုန္းပင္ ျဖစ္သည္။

UBS Yan Myo Aung 1965.

Front (L to R); Soe Myint, Khin Maung Oo, Kyaw Thu, Kyaw Min, Ye Nyunt.
Back (L to R); Hla Aung, Kyaw Win, Maung Maung Phone.

Friday, May 20, 2011

Before going to Judo class, Cadets Mess, 1965.


First Batch Engine cadets (1E), Second Batch Deck cadets (2N) & Engine cadets (2E).
Front (L to R); Ye Nyunt (2N), Myo Thein (2E), Sein Kyone (1E), Kyaw Win (2N), Tin Maung Oo (2E), Hla Aung (2N), Soe Myint (2N), Than Myint (1E), Maung Maung Phone (2N).
Back (L to R); Peter Than Aung (2E), Htun Lin Maw (2E), Chit Shwe (1E), Kyaw Myint (1E), Kyaw Min (2N), Arthur Ghosh (2N), Khin Maung Oo (2N), Than Aung (1E).

Thursday, May 19, 2011

တရံေရာအခါက ၿမန္မာျပည္​မွာ (၆)

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ တူညီဝတ္စံု (ယူနီေဖာင္း) မွာ ရွပ္အက်ႌ အျပာႏု
လက္ရွည္ႏွင့္ ေဘာင္းဘီ အျပာရင့္ ၿဖစ္ပါသည္။ ရွပ္အကႌ်ရွည္ကုိ
လက္ေခါက္ျပီး ဝတ္ၾကပါသည္။ ရွပ္အက်ႌ၏ ဘယ္အိပ္တြင္ ေလးေထာင့္ အျဖဴတံုးေလး
တပ္ဆင္ထား ရသည္။ ဗိုလ္ေလာင္း ဟူေသာ အမွတ္အသား ျဖစ္ပါသည္။ ရွပ္အကႌ်
ဘယ္အိပ္၏ ၾကယ္သီးတြင္မူ မိမိအမည္ ပါရွိေသာ ပလပ္စတစ္ၿပားကို တပ္ရသည္။
စစ္ဖိနပ္ရွည္ အမည္းဝတ္၍ စစ္ခေမာက္ ေဆာင္းၾကရသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တေတြ ထမင္းစားၾကရာတြင္ စတုိင္က်က် စားရပါသည္။
စားပြဲထိုးရန္ႏွင့္ ထမင္းခ်က္ရံုမွ ထမင္းဟင္းမ်ား သြားသယ္ရန္ တပ္မွ
ရဲေဘာ္ တစ္ေယာက္က ဦးစီး၍ အရပ္သား အလုပ္သမားမ်ားလည္း ငွားထား ပါသည္။
ထမင္းစားခန္း၌ စားပြဲရွည္မ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕အလိုက္ ထုိင္ကာ စားၾကပါသည္။
ထမင္းခ်က္ရုံမွ ထမင္းဟင္း မ်ားသည္ ေကာင္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၾကာလာ၍
ၿငီးေငြ႕လာလွ်င္ တပ္တြင္း Canteen ကုိ အားကုိး ၾကရသည္။ နံျပား၊ မုန္႔
နွင့္ လက္ဘက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ တုိ႔သာ မကဘဲ ထမင္းေက်ာ္၊ ေခါက္ဆြဲေက်ာ္၊
ၾကာဇံေက်ာ္မ်ားပါ အပီအၿပင္ ေလြးႏုိင္ပါသည္။ တပ္၏ ေၿမာက္ဖက္ ဂိတ္ဝမွ ေန၍
ဂြရြာမွ ႏြားႏုိ႔ကုိ မွာယူ အားၿဖည့္ ႏုိင္ပါသည္။ တပ္တြင္း အိမ္ေထာင္သည္
လိုင္းဖက္တြင္မူ ဂ်င္းႏွင့္ လက္ဘက္သုပ္ ဆိုင္မ်ား ရွိသည္။
အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္လည္း ရွိပါသည္။

အားလပ္ခ်ိန္ အပန္းေၿဖရန္ အတြက္မူ တပ္တြင္း၌ ရုပ္ရွင္ရုံတစ္ရုံ ရွိပါသည္။
ဗိုလ္ေလာင္း ရိပ္သာအနီးရိွ ကန္မ်ားတြင္ ငါးမွ်ားႏိုင္ ပါသည္။ မၾကာမၾကာ
ကန္ပက္ၾက ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွင့္အတူ DSA အပတ္စဥ္ (6) မွ ကိုကံလွ
(ကြယ္လြန္) ႏွင့္ ကိုထြန္းေအာင္ျမင့္ (Ex DG, DMA, ယခု လႊတ္ေတာ္ အမတ္)
တို႔လည္း ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲ ၾကသည္။

ဆိပ္ၾကီးသုိ႔ ေရာက္၍ ႏွစ္လ အေက်ာ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္ဖြဲ႕
ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုး ေမယု စစ္သေဘၤာျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္ ေလ့က်င့္ေရး ထြက္ၾက ရပါသည္။
စစ္ ေရယာဥ္ ေမယု၏ Commanding Officer (CO) မွာ Commander ခင္ေမာင္ျမင့္
(ကနခို) ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က တပ္မေတာ္ (ေရ) တြင္ Commander ခင္ေမာင္ျမင့္
ႏွစ္ေယာက္ ရိွပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ C.O မွာ ကနခို မိဖူး ေသာေၾကာင့္
ကနခိုဟု အမည္တြင္ျပီး က်န္တစ္ဦးမွာ ဂ်ဴး ခင္ေမာင္ျမင့္ ဟု သိၾက ပါသည္။
First Lieutenant မွာ ဗိုလ္မွဴး တင္ေအာင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
တပ္ဖြဲ႕နွစ္ဖြဲ႕အား Quarter deck ရိွ စတိုုခန္း ႏွစ္ခန္း
(ဘယ္တစ္ခန္း၊ညာတစ္ခန္း ၿဖစ္ပါသည္) တြင္ ေနရာ ခ်ထား ေပးပါသည္။ Starboard
Side အခန္းတြင္ Senior cadet မ်ားခ်ည္း ၿဖစ္ျပီး၊ Port side အခန္းတြင္
Senior နွင့္ Junior မ်ား ေရာ၍ ေနၾက ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Junior အဖြဲ႔
မွာ ရွစ္ေယာက္သာ ရိွျပီး၊ senior က လူႏွစ္ဆယ္ ရွိေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။
ေမယု၏ သယ္ေဆာင္ရာ စစ္ေတြသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရီးႏွင္ခဲ့ ၾကပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့ အတြက္ေတာ့ မေမ႔ႏုိင္ေသာ ပထမဦးဆံုး ပင္လယ္ အေတြ႕အၾကဳံပင္
ၿဖစ္ပါ၏။

စစ္ေတြ၌ ရိွေနစဥ္ပင္ ကၽြန္ေတာ္ ေၿဖထားခဲ့ေသာ ဆယ္တန္း ေအာင္စာရင္း
ထြက္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေအာင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္ဖဲြ႔ဝင္ ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားလည္း ေၿဖထားၾကသည္။ ေအာင္သူမ်ား ေအာင္ၾကၿပီး က်ေသာသူ မ်ားလည္း
ရွိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တသုိက္မွာ သေဘၤာေပၚတြင္ အလုပ္ရႈပ္ေနခဲ့ ၾကရာ
စာေမးပြဲ ရလဒ္ဖက္ပင္ သိပ္မလွည့္ႏုိင္ ခဲ့ပါ။ Seamanship လက္ေတြ႕ လုပ္ၾက
ရသည္။ Wheel order မ်ား သင္ၾကားၿပီး လက္ေတြ႕ Wheel ကိုင္ ရသည္။
စစ္သေဘၤာတြင္ Wheel house မွာ Bridge ၏ ေအာက္တြင္ သီးသန္႔ ထားရိွ ပါသည္။
ေလဝင္ေလထြက္ မရွိ၊ အလုံပိတ္ ၿဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ ပို၍ လိႈင္းမူးရန္
လြယ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ Bridge ေပၚတြင္ Magnetic Compass ႏွင့္ Gyro Compass
ကိုု compare လုပ္ျပီး မွတ္တမ္း ေရးၾကရ ပါသည္။ Deck ကိုု Holy stone
လုပ္ၾကရ ပါသည္။ Senior cadets မ်ားကေတာ့ Navigation လက္ေတြ႕ လုုပ္ၾကရ
ပါသည္။. စစ္ေတြမွ ရန္ကုုန္သို႔ ေမယုၿဖင့္ပင္ အားလုံး အတူတကြ ၿပန္လည္
လုိက္ပါ ခဲ့ၾကသည္။ ၿပန္ေရာက္ၿပီး သိပ္မၾကာလုိက္။ ခ်က္ခ်င္းလုိလုိ
ရန္မိ်ဳးေအာင္ စစ္သေဘၤာ ေပၚသို႔ ေၿပာင္းၾကရ ပါသည္။ ရန္မ်ိဳးေအာင္ႏွင့္
ေကာ့ေသာင္း ဖက္သို႔ ထြက္ခဲ့ရ ပါသည္။ C.O မွာ ဗိုလ္မွဴးဆြန္း ၿဖစ္ျပီး၊
First Lt. မွာ ဗိုလ္မွဴး T.A. Masters ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕
တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ကို Crew Mess ထဲတြင္ ေနရာခ်ထား ပါသည္။ ထုိအေခါက္
တြင္ေတာ့ ေကာ့ေသာင္း၊ ၿမိတ္၊ ၿမိတ္ကၽြန္းစု ႏွင့္ ကိုးကိုးကၽြန္းသို႔
ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။ ရႏုိင္ ခဲေသာ ေဒသႏၱရ ဗဟုုသုတမ်ားပင္။

Tuesday, May 17, 2011

တရံေရာအခါက ၿမန္မာျပည္မွာ (၅)

ကၽြန္ေတာ္ စာေရးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကား ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေရေၾကာင္းေလာက၏
သမိုင္းေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ မည္ကဲ့သို႔ ျမင္သည္ကို ေၿပာျပခ်င္
ေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။ ေကာင္းသည္လည္း ပါမည္၊ ဆိုးသည္လည္း ပါမည္၊
မွန္တာေတြလည္း ပါမည္ ၿဖစ္သလို၊ မွားတာေတြလည္း ပါေပမည္။
ေခတ္လူငယ္မ်ား ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အမွားမ်ားကုိ သင္ခန္းစာ ယူကာ ကြ်န္ေတာ္တု႔ိ လူၾကီးမ်ားထက္
လက္ေစာင္းထက္ႏုိင္ ၾကေစရန္ ၿဖစ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ေလာကဓမၼ ၿဖစ္မည္၊ သဘာဝ
က်ေပမည္။

ေရေၾကာင္း အရာရိွေလာင္း သင္တန္းကုိ ၿမန္မာၿပည္တြင္း ဆိပ္ႀကီး ေရတပ္
ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ အစၿပဳ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္မွာ ၁၉၆၂ ဒီဇင္ဘာလ ကုန္ပိုင္း
တြင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ေရေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အရာရိွေလာင္း (၂၀) ႏွင့္
ေရေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာ အရာရိွေလာင္း (၆) ဦးတို႔ ျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿခင္း
ၿဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕မွာ ဒုတိယ အသုပ္ ၿဖစ္ၿပီး ၁၉၆၄ ခု
ဧျပီလတြင္ စတင္ပါသည္။ ပထမ အသုတ္ႏွင့္ ဆုိလွ်င္ အခ်ိန္ တစ္နွစ္ႏွင့္ ေလးလ
ကြာၿခား ပါသည္။ တတိယ အသုတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းဆင္းျပီးေနာက္၊ ၁၉၆၆
ဧျပီလ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ဆိပ္ႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကပါသည္။ စတုတၳ
အသုတ္ကုိမူ ၁၉၇၀ တြင္မွ စခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအသုတ္သည္ ဆိပ္ႀကီး၌ တစ္နွစ္သာ
ေနခဲ့ၿပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ေရေၾကာင္းသိပံြေက်ာင္း စတင္ ဖြင့္လွစ္ ေသာအခါ
ပထမဆံုး အသုတ္အျဖစ္ ဆင္မလိုက္ သေဘၤာက်င္း ရံုးသံုးထပ္သုိ႔
ေၿပာင္းေရြ႕လာၾက ပါသည္။ ပထမဆံုးေသာ ေက်ာင္းအုပ္မွာ ဦးေက်ာ္သိန္းလြင္
ၿဖစ္ျပီး၊ ဌာနမွဴး (ေရေၾကာင္း) မွာ Capt.Ronnie David Vardon ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ပဥၥမ အသုတ္တြင္မူ ေရေၾကာင္းသိပံြေက်ာင္းသည္ ယခုလက္ရိွ
ေက်ာင္းေနရာသို႔ ေၿပာင္းေရြ႕ လာခဲ့ၿပီး ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အေရးအခင္း ၿဖစ္သည့္
၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ယခုလက္ရွိ ေနရာတြင္ပင္ အရာရွိေလာင္း သင္တန္းမ်ား ႏွစ္စဥ္
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခတ္က (၇) တန္းႏွင့္ (၉) တန္း (သို႔မဟုတ္) တန္းျမင့္
ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္ ႏွင့္ မက္ထရစ္ စာေမးပြဲ တို႔မွာ အစိုးရစစ္
စာေမးပြဲမ်ား ၿဖစ္ပါသည္။ (၉) တန္းေအာင္လွ်င္ ေရေၾကာင္း အရာရိွေလာင္း
သင္တန္းေရာ၊ စစ္တကၠသိုလ္ပါ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ ေခတ္ၿဖစ္သည္။ စတုတၳ
အသုတ္မွ စကာ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ အတြက္ အနိမ့္ဆုံး ပညာရည္ အဆင့္ကုိ
ဆယ္တန္းေအာင္ဟု သတ္မွတ္လိုက္ျပီး၊ ပဥၥမအသုတ္တြင္မူ တကၠသိုလ္ အဆင့္
ဒုတိယႏွစ္ေအာင္ ဟု ေၿပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့ ပါသည္။ အပတ္စဥ္ (၆) ႏွင့္ (၇)
တြင္ အင္ဂ်င္နီယာ အရာရိွေလာင္း သင္တန္းမ်ား မရွိခဲ့ပါ။ အပတ္စဥ္ (၉)
မွစျပီး အပတ္စဥ္ (၁၅) အထိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အရာရိွေလာင္းမ်ား ကုိပါ
သင္ၾကားေပးခဲ့ ပါသည္။ ၎တို႔သည္လည္း ေရေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အရာရိွေလာင္းမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ စာသင္ယူ ခဲ့ရပါသည္။ အပတ္စဥ္ (၁၆) မွ စကာ
ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ၿပည္တြင္းေရေၾကာင္း အတြက္ အရာရိွေလာင္းမ်ားပါ တုိးခ်ဲ႕
ေခၚယူ ခဲ့သည္။ သင္တန္းကာလႏွင့္ ပက္သက္၍မူ အပတ္စဥ္ (၅) မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သုိ႔
ေၿပာင္းခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိ ၿဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ရွစ္လခန္႕ အတူ ေနခဲ့ရေသာ ပထမဆုံး အပတ္စဥ္
အရာရိွေလာင္းမ်ား အေၾကာင္းကုိ အနည္းငယ္ ေၿပာျပခ်င္ ပါသည္။ ေရေၾကာင္း
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အရာရိွေလာင္း (ထိုုစဥ္က တရားဝင္ အေခၚအေဝၚ ၿဖစ္သည္) အေယာက္
(၂၀) ပါဝင္ ပါသည္။ ၎တို႔ မွာ-

(၁) ေအာင္ျမင့္၊ Best Cadet.Captain in Command
(၂) စိုးလြင္၊ Retired Director, DMA
(၃) ညီညီ၊ Retired Ship Captain
(၄) ေအးထြတ္၊ CEO Ship Management Company, Bangkok
(၅) တင္ေမာင္ပါ၊ Captain in Command
(၆) လွဝင္း၊ Captain in Command
(၇) လွထြန္း၊ Captain (၂၀၁၀တြင္ကြယ္လြန္)
(၈) လွျမင့္၊ Retired Captain, USA
(၉) ခင္ေအး၊ Captain (ကြယ္လြန္)
(၁၀) ဝင္းသိန္း၊ Shipping Agent
(၁၁) စိုုးျမလိႈင္၊ Retired Surveyor DMA (ကြယ္လြန္)
(၁၂) James Ghosh. Chief Officer (ကြယ္လြန္)
(၁၃) John Preire. Perth, Australia
(၁၄) Charles Htwe @ ေက်ာ္လြင္၊ Captain in Command
(၁၅) ရဲျမင့္၊ (ကြယ္လြန္)
(၁၆) ေက်ာ္ထြန္း
(၁၇) ေက်ာ္သူ
(၁၈) ေအာင္ေသာင္း
(၁၉) စိန္လင္း၊ Retired Marine Superintendent MFSL
(၂၀) ခ်စ္ကိုကို၊ (ကြယ္လြန္)

ေရေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာ အရာရိွေလာင္း (၆) ေယာက္ ပါဝင္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ-

(၁) စိန္ၾကံဳး၊ (ကြယ္လြန္) Best Cadet
(၂) ခ်စ္ေရႊ၊ CE
(၃) ေက်ာ္ျမင့္၊ ES, MFSL (ကြယ္လြန္)
(၄) သန္းျမင့္၊ CE (ကြယ္လြန္)
(၅) သန္းေအာင္၊ CE
(၆) ေအာင္သန္း၊ တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။.

တရံေရာအခါက ၿမန္မာျပည္မွာ (၄)

ဆိပ္ႀကီး ေရတပ္ ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းတြင္ (၂) နွစ္ အတြင္း သင္ၾကားခဲ့ရေသာ
ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား ႏွင့္ သင္ၾကား ေပးေသာ ဆရာမ်ားကို တင္ျပရသည္
ရိွေသာ္-

၁) Principles of Navigation. (CPO ဝင္းဒင္)
၂) Practical Navigation. (CPO ဝင္းဒင္)
၃) Chart Work. (CPO ဝင္းဒင္)
၄) Seamanship. (CPO Frank Dupy @ ဘသန္း)
၅) Practical Seamanship. (PO စုိးညႊန္႔ ႏွင့္ PO ခင္ေအာင္)
၆) Damage Control. (ERA စိန္ဝင္း)
ရ) Gunnery (CPO ၾကည္ဦး)
၈) Radar Observer. (Lt. တင့္ေဝ)
၉) Communication. (Lt. တင္ဦး)
၁၀) Basic Ship Construction. (ကပၸတိန္ ညြန္႔ေဝ DMA) တုိ႔ ၿဖစ္ၾကသည္။
၁၁) Mathematics (ဦးစုိးၿမတ္)

ဤစာရင္းကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနၿဖင့္ Ship Stability ႏွင့္
Rules of the Road ဘာသာရပ္မ်ားကို မသင္ခဲ့ ရေၾကာင္း ေတြ႕ႏုိင္ေပ
လိမ့္မည္။ ေရတပ္မေတာ္မွ ဆရာမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အား ေစတနာ အျပည့္ျဖင့္
တတ္သမွ် အားလံုးကုိ အပင္ပန္းခံ သင္ေပးခဲ့ ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆရာဝင္းဒင္
ႏွင့္ ဆရာဂ်ဴပီ ေခၚ ဆရာဘသန္းတို႕ ႏွစ္ေယာက္မွ အမ်ားဆံုး အားထုတ္
သင္ၾကားခဲ့ၾက ပါသည္။

သို႕ေသာ္ အရာရိွေလာင္း အမ်ားစုက ဆရာမ်ားသည္ အရာရိွမ်ား မဟုတ္သည့္ အတြက္
မႀကိဳက္ၾကပါ။ ဖခင္အရင္းေခါက္ေခါက္ ဆိုုကၠားသမားကို အေဖ မေတာ္ခ်င္ဘဲ
ဆယ္ဝမ္းကြဲ ဦးေလး ဗိုလ္မွဴးႀကီးကို ဖခင္ ေတာ္ခ်င္ေသာ သူသာ
ပုိမ်ားေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထိုစဥ္က ေက်ာင္းအုပ္
ၿဖစ္ခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခ်စ္လိႈင္ကိုသာ ယေန႔ေခတ္ MOSA (Myanmar Oversea
Seafarers Association) မွ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေနေသာ ဂါရဝျပဳပြဲတြင္
အစဥ္ေတြ႕ေနရၿပီး ဆိပ္ႀကီးတြင္ ေက်ာင္းတက္စဥ္ ေခြ်း၊ ေသြးမ်ားၿဖင့္
အမွန္တကယ္ အားစုိက္ သင္ၾကား ေပးခဲ့ၾကေသာ အထက္ပါ ဆရာမ်ားကိုကား မည္သူမွပင္
စကားထဲ ထည့္မေျပာ ၾကၿခင္းေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။ "ကိုယ့္ကိုကိုယ္
ဂုဏ္ရိွေအာင္ေန၊ ဘာမွမလုပ္လည္း လူအမ်ားက ေလးစားၿပီး ေက်းဇူး တင္ေနမည္"
ဟူ၍ သင္ခန္းစာ ယူႏုိင္သည္ဟုပင္ ဆုိရမလားမသိ။

ဆရာဝင္းဒင္ႏွင့္ ဆရာဘသန္း ႏွစ္ဦးစလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္
Second Mate course ျပန္တက္ေသာ အခိ်န္တြင္ အရာခံဗုိလ္မ်ား အျဖစ္
ၿပန္ေတြ႕ခဲ့ရ ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သိပ္မၾကာပါ။ ႏွစ္ဦးစလံုး တပ္မွ
ထြက္ၾကသည္။ ဆရာဝင္းဒင္ကား Mate (Home Trade) ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ျပီး
ထုိစဥ္က ပုလဲႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ခဲ့သည္။ ဆရာ
ဘသန္းမွာေတာ့ အရက္ေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡ ေရာက္သြားခဲ့ ရွာသည္။ ရရာအလုပ္
ၾကဳံရာက်ဘမ္း လုပ္သည္။ ကမ္းလြန္ ေရနံတူးရာတြင္ ထမင္းခ်က္ လုပ္သည္။
ႏုိင္ငံၿခား ဂရိ သေဘၤာ ကုမၸဏီတြင္ သေဘၤာသား လုပ္သည္။ ထုိမွတဖန္
ကၽြန္ေတာ္ ေရေၾကာင္းပညာ သိပံၸေက်ာင္း မွ မထြက္ခင္ေလးတြင္ Third Mate
Course တက္ခ်င္သည္ဟု ဆိုလာသၿဖင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စီစဥ္ ေပးခဲ့ေသး ပါသည္။
ေက်ာင္းဝင္းထဲရိွ ကၽြန္ေတာ့၏ အိမ္တြင္ ေနျပီး ေက်ာင္းတက္ ခဲ့သည္။
ထုိေနာက္ပုိင္း သိပ္မၾကာလုိက္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္း တြင္ပင္ ဆရာဘသန္း
ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ရွာပါသည္။ ဆရာ ဝင္းဒင္မွာေတာ့ ပုလဲႏွင့္ငါး မွ
ထြက္ျပီးေနာက္ ကမ္းရိုးတန္း သြား သေဘၤာ
တစ္စင္းေပၚတြင္ Mate အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ တြင္
ဆရာဝင္းဒင္ ကြယ္လြန္ ပါသည္။

ဤဆရာ ႏွစ္ေယာက္၏ ဆရာ ပီသေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၊ တပည့္မ်ား အေပၚ ထားရိွေသာ
ေစတနာကို အစဥ္ သတိရေနဆဲပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ အၿခား တစ္ဖက္တြင္မူ ဆရာ အခ်ိဳ႕သည္
ဝတ္ေက်တန္းေက်သာ သင္ၾကသည္။ ေစတနာ မပါၾက သည္လား။ မိမိ တတ္သလို တပည့္မ်ား
တတ္သြားမွာ စိုး ၾကသည္လား။ တပည့္မ်ား မိမိထက္ တတ္မွာကို လံုးဝ မလိုလားၾက
သည္လား။ သုိ႔မဟုတ္ ၿမန္မာျပည္တြင္ မိမိတု႔ိ အဆင့္မ်ိဳး မည္သူမွ်မရိွ
ဟူသည္ကို ဂုဏ္ယူၾက သည္လား မသိပါ။

မွတ္မိ ပါေသးသည္။ တခါက ေက်ာင္း၌ လုပ္ခဲ့ေသာ seminar တခုတြင္
ဦးေမာင္ေမာင္ေလးမွ "ျမန္မာျပည္မွာ Extra Master ဆိုလို႔ ဦးတင္လိႈင္
တစ္ေယာက္ပဲ ရိွတယ္။ လူငယ္ ေတြ ႀကိဳးစားဖို႕ ေကာင္းတယ္" ဟု ေၿပာခဲ့ ပါသည္။
Extra First Class ဟူေသာ အဆင့္သည္လည္း သူ တစ္ဦးတည္းပင္ ရိွသည္ကုိ
လူအမ်ား သတိမူမိ ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ တစ္ပါးသူကုိ ခ်ီးက်ဴးသလိုလုိၿဖင့္
ေၾကာ္ျငာလိုက္ၿခင္း ၿဖစ္ပါ၏ ။

ထုိကိစၥၿဖင့္ ပက္သက္၍ ေနာင္အခါ အခြင့္သင့္ ေသာအခါ ဦးတင္လိႈင္ကုိ
ကၽြန္ေတာ္ ေၿပာမိသည္မွာ

"ဆရာ ႀကိဳက္တဲ့ လူငယ္ ဆယ္ေယာက္ကို Extra Master ေျဖဖို႔ လႊတ္ပါ၊
ရွစ္ေယာက္ ေလာက္မွ Extra Master မရရင္ ကၽြန္ေတာ္ ေခါင္းျဖတ္ ခံပါမယ္"

ဟူ၍ ၿဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ထုိသုိ႔ ေၿပာသာ ေၿပာခဲ့ေသာ္ၿငား မည္သူကိုမွ်
ႏုိင္ငံၿခား ပညာသင္ လႊတ္ရန္ စဥ္းစားလိမ့္မည္မဟုတ္ ဆုိသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္
စိတ္ထဲတြင္ အေသအခ်ာ သိေနခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံၿခား မသြားရဘဲ Extra Master
ဟူသည့္ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးၾကီးကုိ မည္သုိ႔မ်ား ဆြတ္ခူးႏုိင္ ပါမည္လဲ?

Monday, May 16, 2011

Mercantile Marine Cadets (Deck) 1st batch 1963

Front (L to R); Tin Maung Par, Aung Myint, Lcdr Sein Hlaing, Cmdr Chit Hlaing, SLt San Hlaing, James Ghosh, Chit Ko Ko.
Middle (L to R): Hla Myint, Ye Myint, Hla Win, John Preira, Kyaw Tun, Charles Htwe, Sein Lin.
Back (L to R): Win Thein, Soe Mya Hlaing, Nyi Nyi, Aung Thaung, Soe Lwin, Khin Aye, Aye Tut, Hla Tun.

Bentick Island, Mergui Archipelago, 1965

From L to R; Arthur Ghosh, Kyaw Win, Khin Maung Oo, & Kyaw Min.

တရံေရာအခါက ၿမန္မာျပည္မွာ (၃)

ေရတပ္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မွာ ဒု ဗိုလ္မႈးႀကီး
ခ်စ္လိႈင္၊ ဒု ေက်ာင္းအုုပ္ႀကီး ဒု ဗိုုလ္မႈးႀကီး Frank Peters၊
ေလ့က်င့္ေရးမွဴး (ကုုန္သြယ္) ဗိုလ္ႀကီး ဟန္ထြန္းေအာင္၊ ေလ့က်င့္ေရးမွဴး
(အေျခခံ) ဗိုလ္မွဴး ခင္ေအာင္၊ ေလ့က်င့္ေရးမွဴး (စက္)
ဗိုုလ္မွဴးတင္ညိဳတို႔ ၿဖစ္ၾကပါသည္။ တပ္ပုံစံ ဆံပင္ညွပ္ ၾကၿပီးသည္ႏွင့္
စစ္ေရးျပ ေလ့က်င့္ခန္း စပါေတာ့သည္။ ဆရာမ်ားမွာ တပ္ၾကပ္ ထြန္းျမင့္နွင့္
ဒုတပ္ၾကပ္ သက္ႏိုင္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေရးျပ ကာလ တစ္လအတြင္း
အျပင္ထြက္ခြင့္ မရေပ။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရခဲ့ေသာ ပညာသင္
ေထာက္ပံ့ေၾကးမွာ တစ္လ (၁၂၅) က်ပ္ ၿဖစ္ပါသည္။ထမင္းလခ တစ္လကို (၅၀) က်ပ္
ေပးရ ပါသည္။ လစဥ္ (၇၅) က်ပ္ သံုုးနိုုင္ပါသည္။ မုန္႕ဟင္းခါး ပဲေက်ာ္ႏွင့္
တစ္ပြဲ (၂၅) ၿပား၊ ဗယာေက်ာ္သုပ္ တစ္ပြဲ (၂၅) ၿပား၊ဒိန္ခ်ဥ္ တစ္ခြက္(၂၅)
ၿပား၊ တရုတ္ဆိုင္တြင္ ထမင္းေက်ာ္၊ ေခါက္ဆြဲေက်ာ္ တစ္ပြဲ တစ္က်ပ္ခြဲသာ
ေပးရေသာေခတ္ ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလာက္ငွစြာ သံုုးစြဲႏုိင္ပါသည္။ရုုပ္ရွင္
ၾကည့္လွ်င္လည္း တစ္က်ပ္ခြဲတန္းကို စစ္သည္ေတာ္ႏႈန္းၿဖင့္ ၿပား (၉၀) သာ
ေပးရပါသည္။

အျပင္ ထြက္ခြင့္ ရေသာအခါ ေရတပ္ဗိုလ္ေလာင္း မ်ားကဲ့သို႔ ရွပ္အျဖဴ လက္ရွည္၊
ေဘာင္းဘီရွည္ ခဲေရာင္၊ ခါးပတ္ အမဲ၊ ရႈးဖိနပ္အမဲ ႏွင့္ ေၿခအိပ္အမဲ တို႔ကုိ
ဝတ္ဆင္ ရပါသည္။ ဗိုလ္ေလာင္း အမ်ားစုမွာ ထိုစဥ္က ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား
ၿဖစ္ေသာ PDS, BDS တို႔တြင္ လည္ၾကပတ္ၾက ပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ေန႔စဥ္
အခ်ိန္ဇယားကို တိတိက်က် မမွတ္မိေတာ့ပါ။မနက္တုိင္း (၆) နာရီထ၍ PT
ဝတ္စံုၿဖင့္ အေၿပးေလ့က်င့္ ၾကရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရခ်ိဳး၊ နံနက္စာ စားကာ
စာသင္ခန္း ဝင္ၾကရ ပါသည္။ စာသင္ခန္း ကလည္း အေဆာင္တြင္ပဲ ၿဖစ္သျဖင့္ အလြန္
အဆင္ေျပ ပါသည္။ ေရတပ္ ဗိုလ္ေလာင္း ႏွင့္ ဒုဗိုလ္မ်ားမွာ စာသင္ရန္ "E
Block" သို႔ သြားရ ပါသည္။ နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္၊ (၁၂)
နာရီတြင္ ေန႔လည္စာစား၊ ညေန (၃) နာရီတြင္ ေန႔လယ္ လက္ဖက္ရည္၊ ညေန (၆) နာရီ
တြင္ ညေနစာ စားရ ပါသည္။ ညေနစာ စားခ်ိန္တြင္ Red Sea Rig ဝတ္ၾကရ ပါသည္။

ေနာင္ ဗိုလ္မွဴးအ့ံစိန္ ေလ့က်င့္ေရးမွဴး (အေျခခံ) ၿဖစ္လာေသာ အခါ
တစ္ရက္တြင္ ဗိုလ္ေလာင္း ရိပ္သာ ညေနစာ စားေနခ်ိန္ လာၾကည့္ျပီး -

"မင္းတို႔ေကာင္ေတြ လူကေတာ့ Red Sea Rig နဲ႕ ဇြန္းခရင္းနဲ႔။ စားေတာ့က်
ငါးပိရည္နဲ႔ တို႔စရာ။ မထူးပါဘူး လံုခ်ည္ဝတ္၊ လက္နဲ႔ပဲ စားကြာ"

ဟု ဆုိလုိက္ရာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿမန္မာ ထမင္းဟင္း ညေနစာကို ၿမန္မာဆန္ဆန္
လြတ္လပ္စြာ စားၾက ပါေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ဆိပ္ႀကီးတြင္ Pre-sea training ကို (၂) ႏွစ္ တက္ခဲ့
ရပါသည္။ ထုိ (၂) ႏွစ္တာ ကာလ အတြက္ sea time တစ္ႏွစ္သာ ရခဲ့ပါသည္။ ဤတြင္
ေၿပာစရာ တစ္ခု ရွိလာပါသည္။ ဆိပ္ႀကီးသင္တန္း မစမီက အဂၤလန္သို႔
ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ အဂၤလန္ၿပန္မ်ားသည္ Pre-sea training (၉) လ
တက္ၾကရၿပီး sea time ကုိ (၉) လအၿပည့္ ရခဲ့ၾက ပါသည္။ ႏႈိင္းယွဥ္
ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ၿမန္မာျပည္တြင္း (ဆိပ္ၾကီး) ပညာေတာ္သင္ မ်ားသည္
အဂၤလန္သြား ပညာေတာ္သင္မ်ားထက္ sea service တစ္ႏွစ္ အၿမဲ
ေနာက္က် ပါသည္။ ( အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ "လုပ္သက္" သည္ အေရးၾကီးသလုိ
ေရေၾကာင္းဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ sea service သည္ ရာထူးတုိးေရး၊ အရာရွိ
စာေမးပြဲ ေၿဖေရး ကိစၥမ်ား အတြက္ အလြန္ အေရးၾကီးပါသည္။)

အမွန္စင္စစ္ ဤကိစၥကို ထိုစဥ္ ေရေၾကာင္းေလာကမွ လူႀကီးမ်ား မသိဘဲ ေနမည္
မဟုတ္။ တမင္တကာပင္ ေနာက္လူမ်ား ေက်ာ္မတက္ႏုိင္ရန္ ပညာျပ လိုက္သည္ ဟုသာ
ၿမင္မိပါသည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ အခါကေတာ့ ထိုအျမင္မ်ိဳး မရိွခဲ့ ပါေခ်။
ေရေၾကာင္းေလာက လူႀကီးမ်ားကို အမ်ားႀကီး ေလးစားခဲ့ ပါသည္။ လူငယ္မ်ားကို
ေစတနာရိွျပီး တိုးတက္ေစခ်င္ၾက လိမ့္မည္ဟုသာ ထင္ခဲ့မိ ပါသည္။ ေနာင္အခါ
ေရေၾကာင္းပညာ သိပၸံေက်ာင္း (ယခု- ေရေၾကာင္းေကာလိပ္ ဘုရင့္ေနာင္) တြင္
(၁၄) နွစ္ၾကာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ၿပီးမွသာ ၿမန္မာျပည္ ေရေၾကာင္းေလာကမွ
လူႀကီးမ်ား၏ ေစတနာ အစစ္အမွန္ကို သိလာခဲ့ ရပါသည္။

Sunday, May 15, 2011

Cocoa Kyun Bullock cart ride, 1965.

Khin Maung Oo, Kyaw Min, Kyaw Thu & Arthur Ghosh with Bo Aye Min & Naval ratings.

Cocoa Island 1965.

Kyaw Thu, Arthur Ghosh, Khin Maung Oo, Kyaw Min & Hla Aung.

Sea training on board UBS Yan Myo Aung, 1965.

Front (L to R); Maung Maung Phone, Khin Maung Oo, Arthur Ghosh, Kyaw Min.
Back (L to R); Ye Nyunt, Kyaw Thu, Soe Myint, Hla Aung, Kyaw Win.

Mercantile Marine Cadets (2nd Batch 1964)

The first picture taken, in April 1964, infront of Cadets Mess (H Block) just after the hair cut.
Front row (L to R); Stanley Khoo @ Hla Aung, Tin Maung Oo, Khin Maung Oo, Arthur Ghosh, Kyaw Min, Soe Myint.
Back row (L to R); Myo Thein, Peter Than Aung, Kyaw Win, Ye Nyunt, Tun Lin Maw, Alphonse Genu @ Maung Maung Phone.

Saturday, May 14, 2011

တရံေရာအခါကျမန္မာျပည္မွာ (၂)။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အစိုးရ ပညာေတာ္သင္မ်ား ၿဖစ္သည့္အတြက္ ထံုးစံအတိုုင္း
ငါးျပားဖိုး ေပးျပီး ငါးသိန္းဖိုး ၿပန္ယူနိုုင္ရန္ စာခ်ဳပ္မ်ား
လက္မွတ္ထိုး ၾကရပါသည္။ ပထမစာခ်ဳပ္မွာ ငါးေသာင္းတန္ ပညာေတာ္သင္
စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ က်ပ္ေငြ တစ္ေသာင္း အာမခံမည့္သူ ငါးေယာက္ကို ရွာရပါသည္။
ထုိစဥ္က ၿမန္မာျပည္တြင္ အစိုးရဝန္ထမ္း အလုပ္ၿဖစ္လွ်င္ စာခ်ဳပ္ မရွိ၊
မခ်ဳပ္လည္း ဘဝရွင္ မင္းတရားႀကီးမ်ား အလိုေတာ္ အတိုင္း ၿဖစ္သည့္အတြက္
မထူးလွပါ။ ေနာက္စာခ်ဳပ္ တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံေတာ္မွ လိုအပ္လာလွ်င္
ေရတပ္မေတာ္တြင္ စစ္မႈထမ္းပါမည္ ဟူသည့္ စာခ်ဳပ္ ၿဖစ္သည္။

ရတနာပံု ေရတပ္စခန္းတြင္ သင္တန္းအတြက္ လိုအပ္မည့္ ပစၥည္းမ်ားကို
ထုတ္ေပးခဲ့ ပါသည္။ ၁၉၆၄ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ သံလ်က္စြန္းရိွ
ရတနာပံု ေရတပ္စခန္းမွ Ferry ျဖင့္ ဆိပ္ႀကီးေရတပ္ ေလ့က်င့္ေရး
ေက်ာင္းသိုု႕ေရာက္ရိွခဲ့ပါေတာ့သည္။ Ferry ေပၚတြင္ (၄၅)မိနစ္ခန္႔ ၾကာသည္။
ဆိပ္ႀကီးဘက္ ေရာက္ေသာအခါ senior cadet ကိုညီညီမွ လာႀကိဳပါသည္။ Ferry
ဆိပ္မွ ဗိုလ္ေလာင္းေဆာင္သို႔ ေဒါ့ဂ်စ္ကားႀကီးျဖင့္ သြားခဲ့ရသည္။

ဗိုလ္ေလာင္းေဆာင္ ေခၚ ပု႑မီေဆာင္မွာ ရန္ကုန္ျမစ္ကမ္းေပၚတြင္ ရွိၿပီး
ၿမစ္ကို မ်က္ႏွာေပး၍ ေဆာက္ထားသည္။ H Block ဟုလည္း ေခၚပါသည္။အေဆာင္မွာ "H"
ပံုစံရိွၿပီး အလယ္ရိွ အတန္းမွာ တစ္ထပ္သာ ရွိသည္။ စာသင္ခန္း ႏွစ္ခန္း၊
ထမင္းစားခန္း၊ ထမင္းျပင္ခန္း ႏွင့္ ဘားခန္းတစ္ခန္း ပါပါသည္။ အလယ္တြင္
ေပၚတီကိုႏွင့္ ေရွ႕တြင္ ပန္းျခံတစ္ခု ရိွသည္။ ေဘးႏွစ္ဖက္တြင္
လူေနခန္းမ်ား ရိွျပီး ႏွစ္ထပ္ ၿဖစ္သည္။ အေပၚ ဆယ္ခန္း၊ေအာက္ဆယ္ခန္း
ရိွျပီး ထိပ္ဆံုုးအခန္းမ်ားမွာ အိမ္သာမ်ား ၿဖစ္ပါသည္။ အခန္းငါးခန္းလွ်င္
အိမ္သာတစ္ခုႏႈန္း ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္ဖြဲ႕ကို ေတာင္ဖက္တန္း
အေပၚထပ္ ၿမစ္ဖက္ပိုင္းတြင္ ေနရာေပးပါသည္။ သံုးေယာက္ တစ္ခန္း ေနရပါသည္။
Arthur Ghosh၊ Stanley Khoo ေခၚ လွေအာင္ ႏွင့္ Alphonse Genu က
တစ္ခန္း၊ေက်ာ္မင္း၊ ခင္ေမာင္ဦး ႏွင့္ ရဲညႊန္႕က တစ္ခန္း၊ ေက်ာ္ဝင္း၊
စိုုးျမင့္ ႏွင့္ ပီတာသန္းေအာင္က တစ္ခန္း၊ မိ်ဳးသိန္း၊တင္ေမာင္ဦး ႏွင့္
ထြန္းလင္းေမာ္တုိ႔က တစ္ခန္း ၿဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ေလာင္းေဆာင္တြင္ ထိုအခ်ိန္က အတူတူ ေနခဲ့ၾကေသာ တပ္ဖဲြ႕မ်ားမွာ

၁။ ကုန္သြယ္ ေရေၾကာင္း ဗိုလ္ေလာင္း တပ္ဖြဲ႕ ၁/၆၃
၂။ ကုန္သြယ္ ေရေၾကာင္း ဗိုလ္ေလာင္း တပ္ဖြဲ႕ ၁/၆၄ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္ဖြဲ႕)
၃။ ေရတပ္ ဗိုလ္ေလာင္း တပ္ဖဲြ႕ ၁/၆၃
၄။ ေရတပ္ ဗိုလ္ေလာင္း တပ္ဖြဲ႕ ၂/၆၃ ႏွင့္
၅။ DSA (6) မွ ဒုဗိုလ္ တပ္ဖြဲ႕ တို႔ ၿဖစ္ၾက ပါသည္။

ေရာက္သည့္ ေန႔မွာပင္ CPO (Chief Petty Officer) ဆရာဝင္းဒင္
လာေရာက္ေတြ႕ရိွျပီးလိုအပ္သည္မ်ားကုိ ေၿပာၾကားပါသည္။ သူသည္
ကၽြန္ေတာ္တို႔အား Navigation ဘာသာရပ္ သင္သည့္ ဆရာလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေရာက္စ
ၿဖစ္သည့္ အတြက္ အားလံုးပင္ ခင္ခင္မင္မင္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေနခဲ့ၾကသည္။
Senior cadet မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုညီညီ၊ ကိုေအးထြဋ္၊ ကိုခ်စ္ကိုကို ႏွင့္
ကိုေက်ာ္ျမင့္တို႔က ဖိနပ္တိုက္နည္း၊ ခါးပတ္တိုက္နည္း၊ ယူနီေဖါင္း
ဝတ္ပံုဝတ္နည္း ႏွင့္ သင္တန္း၏ "အထာ" မ်ားကို ေၿပာျပၾကသည္။ ကိုညီညီက
ထုိေန႔က Cadet Captain ျဖစ္သည္။ Cadet Captain ဆုိသည္မွာ Cadet မ်ား
အလွည့္က် လုပ္ရၿခင္း ၿဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္ဖြဲ႕၏ ပထမဆံုး Cadet
Captain (တပ္ဖြဲ႕မွဴး) ကား Arthur Ghosh ျဖစ္သည္။

တရံေရာအခါက ျမန္မာျပည္​မွာ (၁)


၁၉၆၃ ခုုႏွစ္၊ မက္ထရစ္ ေအာင္စာရင္း ထြက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မပါ။ စိတ္ဓါတ္
ေတာ္ေတာ္က် သြားသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အကုုန္က် ၾကသည္။ အတန္းထဲမွ မိန္းကေလး
သံုုးေယာက္သာ ေအာင္သည္။ သိန္းျမင့္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ စစ္တကၠသိုုလ္
ပါသြားသည့္ အတြက္ မရိွေတာ့။

ေက်ာင္းျပန္တက္ ေနရေသာ္လည္း ပညာေရး စနစ္ကိုု သိပ္ အယံုုအၾကည္ မရိွေတာ့။
“သတင္းစာထဲ ေရေၾကာင္း ပညာသင္မ်ား အလိုုရိွသည္” ဆိုေသာ ေၾကာ္ျငာေတြ႕သည္
ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလုံးလိုုလို ေလွ်ာက္ၾကသည္။ ပထမ ေရးေျဖ စာေမးပြဲ
ေျဖၾကရသည္။ ျမန္မာစာနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ ႏွစ္ဘာသာ ေျဖရသည္။ တစ္ေန႕ထဲ ျဖစ္သည္။
စာေမးပြဲကိုု ေဘာင္ဒရီလမ္း (ဓမၼေစတီလမ္း) ရိွ ဗဟန္း အစိုုးရ
အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပသည္။
ေျဖဆိုုသူေပါင္းငါးရာခန္႕ရိွသည္ဟုုသိရသည္။

ေအာင္စာရင္း ထြက္ေသာအခါ ေအာင္ျမင္သူ (၇၆) ေယာက္သာ ပါရိွသည္။
သူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ မိ်ဳးသိန္းတစ္ေယာက္သာ ပါလာေတာ့သည္။ (ေနာင္ ေရေၾကာင္း
ဦးစီးတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမႈး(စက္)အျဖစ္ အျငိမ္းစားယူသည္)
ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ေျခာက္ထပ္ရံုုးရိွ ေရေၾကာင္းဦးစီး ဌာန တြင္
မ်က္စိစစ္ရာ (၁၇) ေယာက္ က်ျပန္သည္။ တတိယ အဆင့္အျဖစ္ ရတနာပံုု
ေရတပ္စခန္းတြင္ေဆးစစ္ပါသည္။ ပထမရက္ အျပီး ေနာက္ေန႔တြင္ ေပါင္ၾကားမွ
အေမႊးမ်ား ရိတ္ခဲ့ရန္ ေၿပာပါသည္။

ထုိအခါ အတူတူ သြားေဖာ္ ျဖစ္သူ သူငယ္ခ်င္း မိ်ဳးသိန္းအား

"ငါေတာ့ ရိတ္လည္း မရိတ္ေတာ့ဘူး၊ ေနာက္ေန႕ သြားလည္း မသြားေတာ့ဘူး၊
မင္းကေတာ့ အရပ္ျမင့္ျမင့္ ဗလေကာင္းေကာင္း ဆိုုေတာ့ ရနိုုင္ပါတယ္၊ ငါကေတာ့
မေသခ်ာတဲ့ အတူတူ မသြားေတာ့ဘူးကြာ” ဟု ဆုိခဲ့သည္။

"အေမႊးရိတ္ဖို႔ ငါစီရင္ ေပးပါ႕မယ္၊ ငါနဲ႕ အေဖၚ လိုုက္ခဲ႕စမ္းပါ၊ မနက္ျဖန္
ငါ႕အေမဆိုုင္ကိုု လာခဲ့၊ ထမင္းလည္း အတူတူစားတာေပါ႕" ဟု သူငယ္ခ်င္း
မ်ိဳးသိန္းက အားေပးသည္။

ဤနည္းၿဖင့္ ေဆးစစ္လည္း ေအာင္သြားခဲ့ ပါသည္။ စတုုတၳအဆင့္ စစ္ေဆးမႈမွာ
ရတနာပံု ေရတပ္စခန္းတြင္ ေရတပ္မေတာ္ အရာရိွႀကီးမ်ား၏ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း
ၿဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုုးအဆင့္ အေနၿဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဗိုုလ္မႉးႀကီးလွဟန္
ဦးေဆာင္ေသာ ပညာသင္ ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ လူေတြ႕
စစ္ေဆးျခင္းၿဖစ္သည္။ ထုိေနာက္ဆုံး အဆင့္တြင္ (၁၇) ေယာက္ပဲ က်န္
ပါေတာ့သည္။

ေရေၾကာင္း ကုန္းပတ္ အရာရွိေလာင္း (Deck cadet) (၈) ေယာက္ ေရြးခဲ့ပါသည္။
အေရြးခံရသူမ်ားမွာ -

၁။ Arthur Ghosh (Capt. In Command, expired 1987)
၂။ Stanley Khoo (ေခၚ) လွေအာင္ (Master Mariner, Stevedoring Director, USA)
၃။ Alphonse Genu (ေခၚ) ေမာင္ေမာင္ဖုုန္း (Capt. In Command-Retired)
၄။ ေက်ာ္မင္း (Capt. In Command-Retired)
၅။ ခင္ေမာင္ဦး (Senior Lecturer in Nautical Studies-Retired, USA)
၆။ ရဲညြန္႕ (Capt. In Command-Retired)
၇။ ေက်ာ္ဝင္း (Master Mariner-Pilot-Loss control surveyor, USA)
၈။ စိုုးျမင့္ (Capt. In Command-DGM-Retired)

ေရေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာ အရာရွိေလာင္း (Engine cadet) (၄) ေယာက္
ေရြးပါသည္။ ထုိသူတို႔မွာ -
၁။ မိ်ဳးသိန္း (Director-Engg-DMA-Retired)
၂။ Peter Than Aung (CE-Class Surveyor)
၃။ တင္ေမာင္ဦး (Head of Marine Engg-IMT-Retired)
၄။ ထြန္းလင္းေမာ္ (CE-Retired)

သူငယ္ခ်င္း မ်ဳိးသိန္းအား အေဖၚလိုုက္ရင္း ၿဖင့္ပင္ ၁၉၆၄ခုုႏွစ္ ဧျပီလတြင္
သံလ်င္ ဆိပ္ႀကီးရိွ ေရတပ္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းသုိ႔ သြားရန္ ျပင္ဆင္
ရပါေတာ့သည္။

ဆက္ရန္