Friday, June 3, 2011

Giza, Egypt, 1966.


တရံေရာအခါကျမန္မာျပည္မွာ (၁၃)။

ပုသိမ္ သေဘၤာသည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ဝယ္ယူေသာ သေဘၤာ ေလးစီးထဲမွ တစ္စီး ျဖစ္ပါသည္။ ပုသိမ္ႏွင့္ အင္းဝ သေဘၤာႏွစ္စီးကုိ ဂ်ာမနီတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး၊ ပင္းယႏွင့္ ျမိတ္ ႏွစ္စီးကုိ ဂ်ပန္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ ပါသည္။ ေလးစီးစလံုုး General Cargo သေဘၤာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အရွည္ ေပ ငါးရာေက်ာ္ခန္႔ ရိွျပီး၊ ၿဗက္ ေပေျခာက္ဆယ္ခန္႔ ရိွပါသည္။ ေရစူး ေပသံုးဆယ္ ေက်ာ္ရိွျပီး၊ ကုန္ တန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ တင္ေဆာင္ ႏုိင္ပါသည္။ ကုန္ေပါက္ ငါးေပါက္ ပါရိွျပီး ကုန္တင္ခ်ရန္ derricks မ်ား ပါရိွပါသည္။ တန္ခ်ိန္ တစ္ရာေက်ာ္ ဝန္ခ်ီမ ႏုိင္ေသာ Heavy Lift Derrick တစ္ေခ်ာင္း လည္း ပါပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထုိသေဘၤာသုိ႔ တက္သြားခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္သားပဲ ရွိပါေသးသည္။ ေတာ္ေတာ္ေလး သစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တေတြ သေဘၤာေပၚ ေရာက္ေတာ့မွ Article Sign-On ျပဳလုပ္ ပါသည္။ (သေဘၤာတြင္ လစာ မည္၍ မည္မွ်ၿဖင့္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအတြက္ ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ ပါေၾကာင္း၊ သေဘၤာရွိ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒ မ်ားကုိ နားလည္ လုိက္နာ ပါမည့္ အေၾကာင္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ Article Of Agreement တြင္ လက္မွတ္ ထုိးၿခင္း။)

ထုိစဥ္က Shipping Master မွာ ကပၸတိန္ ညြန္႔ေဝ ျဖစ္ၿပီး၊ သေဘၤာ၏ ေရယာဥ္မႉးမွာ ကပၸတိန္ ေနဝင္း (ရန္ကုန္ျမစ္ ေရေၾကာင္းျပ၊ ေနာင္ East Wind Shipping Management Local Representative) ျဖစ္ပါသည္။ Chief Officer မွာ ဦးခင္ေမာင္သိန္း၊ ဒုတိယ အရာရိွ ဦးထြတ္တင္၊ တတိယ အရာရိွ ဦးဝင္းျမင့္ထြန္း တို႔ ျဖစ္ၾက ပါသည္။ Chief Engineer မွာ ဦးေအာင္ေဖ ျဖစ္ျပီး၊ ဒုတိယ အင္ဂ်င္နီယာ Oscar Day၊ တတိယ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးဘေက်ာ္၊ စတုတၳ အင္ဂ်င္နီယာ Tony Buchanan တို႔ ျဖစ္ၾက ပါသည္။ စီနီယာ အရာရိွေလာင္း ႏွစ္ေယာက္မွာ James Ghosh ႏွင့္ စိန္လင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ ႏွစ္ဦးမွာ Captain deck ရိွ အရာရိွေလာင္းမ်ား အခန္းတြင္ ေနၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွစ္ေယာက္မွာ Main deck ေပၚရွိ Crew Mess ေရွ႕မွ အခန္းေလးခန္းတြင္ ႏွစ္ေယာက္ တစ္ခန္း ေနၾကရ ပါသည္။

Midship Accommodation တြင္ အရာရိွမ်ား ေနၾကျပီး Aft accommodation တြင္ သေဘၤာသားမ်ား ေနၾက ပါသည္။ Bosun မွာ သူရ ဦးသန္းညြန္႔ ျဖစ္ျပီး၊ Carpenter မွာ ဦးေမာင္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ Assistant
Bosun မွာ ဦးအုန္းဟန္ ျဖစ္ပါသည္။ Chief Cook မွာ ဦးတင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ Pantry man မွာ ဦးႀကီးျမင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘၤာတြင္ Albert Begent (ယခု Captain in Command- In Service, အဆုိေတာ္ ႏြဲ႕ယဥ္ဝင္း၏ ခင္ပြန္း) လည္း Seaman 1 အျဖစ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ Sea Time ယူေနခဲ့ ပါသည္။

ထုိေခတ္က သေဘၤာမ်ားတြင္ သေဘၤာ ဝန္ထမ္း ဦးေရ ေတာ္ေတာ္မ်ား ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သေဘၤာတြင္လည္း Deck Department တြင္ အရာရိွသံုုးေယာက္၊ အရာရိွေလာင္း ဆယ္ေယာက္၊ Bosun အပါအဝင္ သေဘၤာသား (၁၂) ေယာက္ ၿဖင့္ စုစုေပါင္း (၂၅) ေယာက္၊ Engine Department တြင္ အရာရိွ (၈)ေယာက္၊ Fitter, Electrician အပါအဝင္ သေဘၤာသား (၁၀) ေယာက္၊ စုစုေပါင္း (၁၈) ေယာက္၊ Saloon Department တြင္ ထမင္းစားခန္းတြင္ ငါးေယာက္ ႏွင့္ galley တြင္ ေလးေယာက္၊ Chief Steward အပါအဝင္ ဆုိလွ်င္ စုစုေပါင္း (၁၀) ေယာက္၊ ေရယာဥ္မႉး ႏွင့္ Radio Officer ပါ ေပါင္းလုိက္ပါက သေဘၤာ တစ္စီးလုံးတြင္ ဝန္ထမ္းဦးေရ စုုစုုေပါင္း (၅၅) ေယာက္ ရိွပါသည္။ ဤတြင္ ေလ့က်င့္ေရး အရာရိွ ဗုိလ္မႉးေက်ာ္ေမာင္ မပါေသးပါ။ သူ႕ကုိပါ ထည့္ေပါင္းမည္ ဆုိပါက (၅၆) ေယာက္ ျဖစ္သြား ပါသည္။ သုိက္သုိက္ဝန္းဝန္းႏွင့္ ေပ်ာ္စရာႀကီးပင္ ၿဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွစ္ေယာက္ကို အုပ္စုေလးစု ဖြဲ႕ ခဲ့ပါသည္။ အုပ္စု တစ္စုတြင္ အရာရိွေလာင္း ႏွစ္ေယာက္ စီပါၿပီး Day Work (On Deck) အုပ္စု တစ္စုႏွင့္ Watch Keeping (Bridge) အုပ္စု သုံးစု အၿဖစ္ တာဝန္မ်ား ခြဲေဝ ခ်ထား ခဲ့ပါသည္။ Watch Keeping အုပ္စု သုံးစုကုိ 4 to 8 Watch၊ 8 to 12 Watch ႏွင့္ 12 to 4 Watch မ်ားတြင္ တြဲထား ပါသည္။ အုပ္စုေလးစုအား အလုပ္ တာဝန္ တစ္ခုထဲတြင္ ပုံေသ မထားဘဲ အပတ္စဥ္ အလွည့္က် ေျပာင္းထား ေပးပါသည္။ တနဂၤေႏြေန႔မွ လြဲ၍ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေန႔လယ္ ႏွစ္နာရီမွ ညေန ေလးနာရီ အထိ စာသင္ခ်ိန္ (Class Hours) ျဖစ္ျပီး၊ ည (၇) နာရီမွ (၉) နာရီ အထိ စာဖတ္ခ်ိန္ (Study Hours) ျဖစ္ပါသည္။ Bridge duty က်သူမွ လဲြ၍ စာသင္ခ်ိန္၊ စာဖတ္ခ်ိန္မ်ားကုိ ပ်က္ကြက္၍ မရပါ။ စာသင္၊ စာဖတ္ၾကရာ ေနရာမွာ Crew Mess ျဖစ္ပါသည္။

Sunday Inspection (သေဘၤာတြင္ လူေနခန္းမ်ား၊ စတုိမ်ား၊ အမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ေနရာမ်ား သန္႔ရွင္းေရး၊ လုိအပ္သည္မ်ား ၿပင္ဆင္ေရး၊ သေဘၤာသားမ်ား စည္းစနစ္ က်က် ေနထုိင္ေရး အတြက္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း စစ္ေဆးေရး လုပ္ေသာ ထုံးစံရွိသည္) ကို Chief Officer ဦးခင္ေမာင္သိန္းမွ လုပ္သည္က မ်ားပါသည္။ အိပ္ယာေအာက္၊ Settee ေအာက္၊ တံခါးရိွ ေသာ့ေပါက္၊ ေလဝင္ ေလထြက္ အေပါက္မ်ားပါ မက်န္ အပင္ပန္းခံကာ အေသးစိတ္ ၾကည့္တတ္ ၿမင္တတ္သူ ၿဖစ္သည္။ ေနာင္ ကၽြန္ေတာ္ ေရေၾကာင္းသိပၸံတြင္ ဆရာ ျဖစ္ေသာအခါ အရာရိွေလာင္း မ်ားအား သူ၏နည္းမ်ားကို သင္ၾကား ျပသ ခဲ့ပါသည္။

ကပၸတိန္ေနဝင္းမွာ ထိုစဥ္ အခ်ိန္က လူပ်ိဳႀကီး ျဖစ္ ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က အိမ္ေထာင္ မက်ေသးသူ သေဘၤာ အရာရွိမ်ားအား လူပ်ိဳၾကီးဟူ၍ ေၿပာသာ ေၿပာရသည္။ အသက္အားၿဖင့္မူ သံုးဆယ္ေက်ာ္သာ ရိွၾကေသးေသာ လူလတ္ပုိင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (ေနာင္အခါအင္မတန္လွပျပီး၊အင္မတန္ငယ္ေသာအမိ်ဳးသမီးတဦးနွင့္အိမ္ေထာင္က်ပါသည္။)
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္မူ အင္မတန္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီး မ်ားပါေပ။ Chief Officer ဦးခင္ေမာင္သိန္း သည္လည္း Master Mariner တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနရာ လစ္လပ္မႈ မရိွေသး၍ Captain မျဖစ္ေသးျခင္း ၿဖစ္သည္။ သူ၏ အမ်ိဳးသမီးမွာ ဘိလပ္သူ အျဖဴမ တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး Dawn ဟူေသာ ေလးႏွစ္ သမီးေလး တစ္ေယာက္ ရိွပါသည္။ Command ရျပီးေနာက္ သိပ္မၾကာ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာ တစ္စင္း UK ဆိပ္ကမ္း Avonmouth ဝင္ေရာက္စဥ္ သေဘၤာေပၚမွ ဆင္းသြားခဲ့ ပါသည္။ Capt. Vardon မွ လုိက္သြားျပီး သူ႕ထံမွ သေဘၤာကုိ လႊဲယူခဲ့ ရသည္။

ေနာင္ University of Plymouth ၌ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ကာလ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္၏ Easter Holiday တြင္ သူတို႔ ေနထိုင္ရာ Cardiff, Wales သုိ႔ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ပါသည္။ ဦးခင္ေမာင္သိန္းမွာ ထိုစဥ္က Taiwan Shipping Company တစ္ခုတြင္ Operation Manager လုပ္ေန ပါသည္။ Dawn မွာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္အရြယ္ အပ်ိဳေလးပင္ ၿဖစ္ေနၿပီး ေနာက္ထပ္ Hazel ဟူေသာ ငါးႏွစ္ခန္႔ သမီးငယ္ေလး တစ္ေယာက္ တိုးေန ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ၿဖစ္ျပီးေနာက္ မၾကာမီပင္ အိမ္ေရာင္းျပီး London အနီးသုိ႔ ေရႊ႕သြားၾက ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ UK မွ မျပန္ခင္ London တြင္ ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ၿဖစ္ ၾက ေသးသည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ၾကားသည့္ သတင္းအရ ဦးခင္ေမာင္သိန္း တစ္ေယာက္ India တြင္ ဟိႏၵဴဘုုန္းႀကီး လုပ္ေနသည္ဟု သိရပါသည္။ သတင္း မွန္မမွန္ မေသခ်ာပါ။

Second Officer ဦးထြတ္တင္မွာ နားေကာင္းေကာင္း မၾကားပါ။ သေဘၤာလိုက္ရင္း မနီလာျမိဳ႕တြင္ ကားတိုက္ခံရျပီး ကြယ္လြန္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ က်သည္ဟု မၾကားမိပါ။ Third Officer ဦးဝင္းျမင့္ထြန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အဖြဲ႕က်ေသာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေပါင္းအသင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကမ္းေရာက္၍ အျပင္ထြက္ၿပီ ဆုိလွ်င္ သူ႕ဆီမွ အဝတ္အစားမ်ား ငွားဝတ္ၾက ပါသည္။ သူကား မသင္းသင္းေဆြႏွင့္ အိမ္ေထာင္က် ပါသည္။

ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ အရာရိွေလာင္း မ်ား၏ လခ ထက္ဝက္ကို စတာလင္ေပါင္ျဖင့္ ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ သေဘၤာ ျမန္မာျပည္၏ နယ္နိမိတ္ အတြင္း၌ ရိွေနခ်ိန္တြင္မူ ၿမန္မာက်ပ္ေငြ ျဖင့္သာ ေပးပါသည္။ ပထမဆံုး လခကို လန္ဒန္ျမိဳ႕တြင္ ရရိွပါသည္။ စတာလင္ေပါင္ျဖင့္ ေလးေပါင္ ရမည္ ၿဖစ္ေသာ္လည္း သံုးေပါင္ကို Uniform ဝယ္ရန္ ျဖတ္သၿဖင့္ တစ္ေပါင္ပဲ ထုတ္၍ ရပါသည္။ ထိုစဥ္က UK တြင္ Fish & Chips တစ္ထုပ္ကို ႏွစ္သွ်ီလင္၊ ေျခာက္ပဲနိ ေပးရသည္။ တစ္ေပါင္လွ်င္ ႏွစ္ဆယ္ သွ်ီလင္ ရိွေသာေၾကာင့္ Fish & Chips ရွစ္ထုပ္ ဝယ္ႏုိင္ပါသည္။ (ယခုအခါ Fish & Chips တစ္ထုပ္ ေလးေပါင္မွ် ေပးရသည္ ဟု သိရ ပါသည္။ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ (Inflation) ကား နွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ၃၂၀၀% ပင္ ရိွေပ၏။) ေနာက္တစ္ခု မွတ္မိသည္မွာ ႏြားႏုိ႔ၿဖစ္သည္။ တစ္ပုလင္းလွ်င္ (၁၁) ပဲနိ သာ ေပးရ ပါသည္။ တစ္ေပါင္ ဆိုလွ်င္ (၂၂) ပုလင္းခန္႔ ဝယ္ႏုိင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရာရိွေလာင္းမ်ားမွာ တစ္လလွ်င္ Bonded Store (ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ အေကာက္ခြန္လြတ္ ဝယ္ယူထားေသာ သေဘၤာေပၚရွိ ေဆးလိပ္၊ အေဖ်ာ္ ယာမကာ စတုိ႕ ၿဖစ္ပါသည္) မွ လခ၏ ၁၀% ဖိုး (ၿမန္မာေငြ ၁၇ က်ပ္ခြဲဖိုး ခန္႔) ဝယ္ယူခြင့္ရိွ ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အရက္ ဝယ္ခြင့္ မရွိ၊ စီးကရက္သာ ဝယ္၍ ရပါသည္။ Lucky Strike တစ္ကာတြန္း လွ်င္ (၆) က်ပ္ က်ပါသည္။ ဆိပ္ကမ္း ကပ္ခ်ိန္ ကမ္းေပၚတြင္ သြားေရာင္းလွ်င္ တစ္ကာတြန္းကို တေပါင္ႏွင့္ ငါးသွ်ီလင္ ရပါသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အၿပင္ တခါ ထြက္လွ်င္ စီးကရက္ ေလးငါးဘူး ခိုး၍ သယ္သြားျပီး ေရာင္းစားၾက ပါသည္။

Wednesday, June 1, 2011

မိဘ မ်ား၏ မဂၤလာေဆာင္ ဖိတ္စာ။


စစ္ေရယာဥ္ ေမယု။


My first sea going ship, UBS Mayu (Ex-HMS Fal)


Monday, May 30, 2011

တရံေရာအခါကျမန္မာျပည္မွာ (၁၂)။

ဆိပ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအိပ္ ေက်ာင္းစား ဘဝ ဒုတိယႏွစ္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၿဖတ္သန္းရင္းပင္ အခ်ိန္ေတြ ၾကာလာသည္။ ရြက္ဆုတ္ ၿပကၡဒိန္ စာမ်က္ႏွာမ်ား တၿဖည္းၿဖည္း ပါးလာသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းဆင္းဖို႔လည္း တၿဖည္းၿဖည္း နီးလာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ဴနီယာ အရာရိွေလာင္းမ်ား ေရာက္မလာခဲ့ၾကပါ။ (ေက်ာင္းဆင္းျပီးသည္ အထိလည္း ေပၚမလာ ခဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းဆင္းျပီးေနာက္ ဂြ်န္ လဆန္း မွသာ ဆိပ္ႀကီးသုိ႔ ေရာက္လာ ၾကေၾကာင္း ေနာင္အခါမွ သိရပါသည္။)
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့ အေနၿဖင့္ သူတုိ႔တေတြ အေၾကာင္းကုိ အေသးစိတ္ ၿပန္မေၿပာၿပ ႏုိင္ပါ။ မွတ္မိသေလာက္ သူတို႔တပ္ဖဲြ႕တြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္္း ျဖစ္ပါသည္။

ေရေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အရာရိွေလာင္း မ်ားမွာ-

၁။ ေက်ာ္လြင္ညိဳ (Captain in Command)
၂။ ေက်ာ္ရင္ (Captain in Command, N.O.L)
၃။ သိန္းတန္ (ကြယ္လြန္)
၄။ ေစာဝင္းသန္႕ (G.M., Lizstar Shipping, Singapore)
၅။ သိန္းေက်ာ္ (ကြယ္လြန္)
၆။ စိုုးမင္းသန္း (Captain-Retired)
၇။ ေက်ာ္ျငိမ္း (Captain-Retired)
၈။ ျမတ္သူ (Captain-Retired, Singapore)
၉။ ေက်ာ္ထင္ (ကြယ္လြန္)
၁၀။ သန္းေအာင္ (ေဆးတကၠသိုလ္တက္ခြင္႕ရ၍ထြက္သြားသည္)

ေရေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာ အရာရိွေလာင္းမ်ားမွာ-

၁။ စတန္ေလေက်ာ္ေဇာ္(C.E.)
၂။ ဂ်င္မီခ်စ္ (C.E.)
၃။ ရန္႕ေခတ္တင္ကူး (C.E.)
၄။ မိုုးေမာင္ေမာင္ C.E. (ကြယ္လြန္)
၅။ ခ်ာလီျမ C.E. (ကြယ္လြန္)
၆။ ညြန္႕ဦးစိုး (C.E.)
၇။ ထြန္းနိဳင္ (C.E., Ex-Head of Marine Engineering IMT)
၈။ ခင္သိန္း (C.E.)
၉။ ေဌးေအာင္ (C.E., Ex-IMT, DMA, MMU)
၁၀။ စိုးတင္႕ (C.E.) တို႕ျဖစ္ ၾကပါသည္။

၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းဆင္းပြဲ က်င္းပပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ ဖခင္သည္ ထိုအခ်ိန္က ဥကၠံျမိဳ႕တြင္ နယ္စီးေတာအုုပ္ (ယခုေခတ္ အေခၚ ျမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာ ဦးစီးမႉး) ျဖစ္ပါသည္။ အင္းစိန္ သစ္ေတာခရိုင္ အတြင္း ပါဝင္ပါသည္။ လခက ေလးရာခန္႔ ရျပီး သားသမီး ငါးေယာက္ ရိွေသာေၾကာင့္ အေတာ္ ၾကပ္တည္းသည္ ဟုပင္ ဆုိရပါမည္။ သုိ႔ႏွင့္ အလုပ္အား အေၾကာင္းျပ၍ ကၽြန္ေတာ္၏ ေက်ာင္းဆင္းပဲြကုိ မလာခဲ့ၾကပါ။ မ်ိဳးသိန္း၏ မိခင္သည္လည္း အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ မအားလပ္ ၿဖစ္ေနၿပီး ေရာက္မလာႏုိင္ခဲ့ပါ။ (မ်ိဳးသိန္း၏ ဖခင္မွာ သူ ကိုးတန္း ေက်ာင္းသားဘဝ ကတည္းက ကြယ္လြန္ ခဲ့ပါသည္။) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ ဧည့္သည္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေက်ာင္းဆရာမႀကီး ေဒၚခင္ခင္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။ ယခင္က ဆုိခဲ့ဖူးသည့္ စစ္တကၠသိုလ္သို႔ သြားေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ သူငယ္ခ်င္း သိန္းျမင့္သည္ ဆရာမႀကီး၏ သား အႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ (ယခုေတာ့ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ မွ အျငိမ္းစား ယူသြားပါၿပီ။ ဆရာမၾကီး၏ သားအငယ္ ေက်ာ္သိန္းမွာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ အျငိမ္းစား ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။)

ေက်ာင္းဆင္းပြဲကို သေဘၤာဆိပ္နားရိွ Drill shed တြင္ က်င္းပခဲ့ ပါသည္။
Arthur Ghosh က ေရေၾကာင္း အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ အရာရိွေလာင္း တပ္ဖြဲ႕ ၏ အေကာင္းဆံုး အရာရိွေလာင္း အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ မ်ိဳးသိန္းက ေရေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာ အရာရိွေလာင္းတပ္ဖြဲ႕ ၏ အေကာင္းဆံုး အရာရိွေလာင္း အျဖစ္လည္းေကာင္း အသီးသီးဆုမ်ား ရရိွခဲ့ၾက ပါသည္။ ေက်ာင္းဆင္း အရာရိွေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားကို ဗိုလ္ေလာင္းရိပ္သာတြင္ ေန႔လည္စာျဖင့္ ေကြ်းေမြး ဧည့္ခံ ခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းဆင္းပြဲ ျပီးေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေျမနီကုုန္း၊ ရန္ကင္းလမ္း၊ အိမ္နံပါတ္ (၁၃) ေနအိမ္သို႔ ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အိမ္ကုိ တစ္လလွ်င္ တစ္ရာက်ပ္ျဖင့္ အငွား ခ်ထားခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္ ဆိပ္ႀကီးေက်ာင္း မတက္မီ အခ်ိန္က ထုိအိမ္ငွားမ်ားႏွင့္ပင္ အတူေနခဲ့ ပါသည္။ သူ႔တုိ႔အား တစ္လလွ်င္ ေလးဆယ္က်ပ္ ေပးကာ ထမင္းလေပး စားခဲ့ပါသည္။ အိမ္ငွားၿဖစ္သူ ဦးျမသိန္း၊ ေဒၚတင္ၾကည္ တို႔ကား ကၽြန္ေတာ့အား သားအရင္းပမာ ေစာင့္ေရွာက္ၾက ပါသည္။ သူတို႔ ၏ သမီး မလိႈင္ေမ၊သား ကိုေအာင္ခ်ိဳ တို႔ႏွင့္လည္း ေမာင္ႏွမ ရင္းခ်ာမ်ားပမာ ရင္ႏွီး ခဲ့ၾကပါသည္။ မမလိႈင္၏ ေယာက်္ား ကိုတင္ေမာင္သန္းမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အေတာ္ပင္ ေလေပးေျဖာင့္သူ ၿဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းဆင္းၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕သည္ ၾကယ္ငါးပြင့္ရုံးသို႔ သတင္းပို႔ခဲ့ ရပါသည္။ ထိုစဥ္က ေရေၾကာင္း အရာရိွခ်ဳပ္ (Marine Superintendent ) မွာ ဦးေက်ာ္သိန္းလြင္ ျဖစ္ပါသည္။ သေဘၤာသား ေရးရာ မန္ေနဂ်ာ (Crew Manager) မွာ ဦးခင္ေမာင္ေမာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ C.D.C (Continuous Discharge Certificate) ေလွ်ာက္ထား ရယူရန္အတြက္ Bosun ေမာင္ေမာင္ဦးမွ လိုက္ပါ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။

စီဒီစီ ရျပီးေနာက္ အရာရိွေလာင္း ေျခာက္ေယာက္ကို ရန္ကုန္၊ သံတြဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ စစ္ေတြ ေျပးဆြဲေနေသာ ျပည္ေတာ္ညြန္႕ ခရီးသည္တင္ သေဘၤာေပၚ တင္ေပးလိုက္ ပါသည္။ အရာရိွေလာင္း ေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ စိုးျမင့္တုိ႔ နွစ္ဦးသာ က်န္ရစ္ပါသည္။ ျပည္ေတာ္ညြန္႔ သေဘၤာ၏ ေရယာဥ္မႉးမွာ Capt.ခ်ာလီတင္ဝင္း ျဖစ္ပါသည္။ Chief Officer ဦးဘလွေအာင္၊ Second Officer ဦးစစ္က်န္ (Uniteam Marine မွ Bosun ေမာင္ေမာင္နီ၏ဖခင္) ၿဖစ္ၿပီး Third Officer မွာ Anglo Indian ကျပားတဦး ျဖစ္ပါသည္။ အမည္ကုိေတာ့ ေမ့ေနပါၿပီ။

Capt. ခ်ာလီတင္ဝင္း မွာ မံႈကုပ္ကုပ္ျဖင့္ စကား သိပ္မေျပာပါ။ ေဟာက္စရာရိွလွ်င္ေတာ့ ေဟာက္ပါသည္။ မည္သူႏွင့္မွ် အေရာတဝင္ မေနပါ။ အရာရိွအားလုံး၊ သေဘၤာသားအားလံုး သူ႕အား ေၾကာက္ၾကပါသည္။ ဦးဘလွေအာင္ မွာလည္း ေရယာဥ္မႉးတစ္ဦး ျဖစ္ျပီး အေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္ ရာထူးေခတၱ ခ်ထားျခင္း ခံေနရခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုတီးသမား ျဖစ္ျပီး သေဘၤာ၏ Bridge ေပၚသို႔ အမိ်ဳးသမီးမ်ားတက္သည္ကို လံုးဝ မႀကိဳက္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးစစ္က်န္ကား အင္မတန္ ေအးေဆးသူ ျဖစ္ျပီး၊ Captain ကိုလည္း အင္မတန္ ေၾကာက္တတ္ ပါသည္။ အမွန္တြင္ Captain သည္ ခပ္တည္တည္ေနျပီး စကားသိပ္ မေျပာေသာေၾကာင့္သာ အားလုံး ေၾကာက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ မည္သူ႕ကိုုမွ အျပစ္လိုက္ မရွာသလို၊ ေနရာတကာ ဝင္ပါျခင္း၊ ဒုကၡေပးျခင္း၊ ညစ္ပတ္ျခင္းမ်ားလည္း လံုုးဝမရိွပါ။

ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္၏ ရႉးဖိနပ္မွာ Barett Leather Sole ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန႕ ကၽြန္ေတာ္ Bridge ေပၚသုိ႔ ေရာက္ေနစဥ္ Captain မွ "မင္းဖိနပ္က ဘာဖိနပ္လဲ" ဟု ေမးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ဖိနပ္ အေၾကာင္း မည္သူကမ်ား ေမးမလဲဟု ေစာင့္ေနသူ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ဝမ္းသာအားရၿဖင့္ "Barrett ပါ ဆရာ။ ကၽြန္ေတာ့ဟာက leather sole ပါ။" ဟု ပ်ိဳးလုိက္ရာ "ေအး အသံမျမည္ေအာင္ ေလွ်ာက္ကြာ" ဟု ၿပန္ေျပာ ပါသည္။ ဖိနပ္အေၾကာင္း စကားဆက္ရန္ ဟန္ေရး ၿပင္ေနသည့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဘယ္လုိ ဆက္ၾကြားရမွန္း မသိ ၿဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၿပည္ေတာ္ညႊန္႔ ေပၚ ေရာက္ခ်ိန္သည္ မိုးရာသီအစ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရာသီဥတု ဆိုးလွ ပါသည္။ လိႈင္းမူးလွ်က္ပင္ သံေခ်းေခါက္၊ ေဆးသုတ္၊ ၾကမ္းတိုက္ စေသာ အေျခခံ အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ၾကရ ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အားလုံး တၿဖည္းၿဖည္း စိတ္ဓာတ္က်လာ ၾကပါ သည္။ တစ္ေန႔ေသာ္ ရဲညြန္႔က ကမ္းေပၚတြင္ ျပာတာ လုပ္သည္ကပင္ ပို၍ ေကာင္းမည္ ထင္ေၾကာင္း ရင္ဖြင့္လာသည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း ထို အေတြးမ်ိဳးပင္ ေတြးခဲ့မိ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အရာရိွေလာင္း လခမွာ တစ္လ ၁၇၅ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗယာေက်ာ္သုပ္ တစ္ပြဲ တစ္မတ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗယာေက်ာ္သုပ္ ပြဲေပါင္း (၇၀၀) ဖိုး ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္ ေစ်းႏႈန္း ဗယာေက်ာ္သုပ္ တစ္ပဲြငါးရာ ႏႈန္းၿဖင့္တြက္လွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္း ခြဲခန္႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိစဥ္က ကမ္းနားရုံး မ်ားတြင္ နံနက္ ကိုးနာရီခြဲ ရံုးတက္ျပီး ညေန ေလးနာရီ ရံုးဆင္းေသာ ျပာတာမွာ ရွစ္ဆယ့္ႏွစ္က်ပ္ ရေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္ထဲ (၂၄) နာရီေနျပီး လိႈင္းေလထဲ အလုပ္လုပ္ရေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မိမိတုိ႔ လခ (၁၇၅) က်ပ္ႏွင့္ ႏႈိင္းကာ ကေလးတြက္ တြက္ေနခဲ့ ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေတာ္ညြန္႔ေပၚတြင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သံုးလခန္႔ ၾကာခဲ့ ပါသည္။

စက္တင္ဘာလတြင္ ျပည္ေတာ္ညြန္႔မွ ဆင္းရျပီး၊ ၾကယ္ငါး ပြင့္၏ ေလ့က်င့္ေရး သေဘၤာအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားေသာ ပုသိမ္သေဘၤာေပၚသို႔ တက္ခဲ့ရပါေတာ့သည္။